eigen_frontfoto

Alle artikels

De Vlaamse Regering hecht haar eerste principiële goedkeuring aan een ontwerpbesluit tot wijziging van het energiebesluit. Het ontwerpbesluit schept meer duidelijkheid over de steun die zal worden toegekend aan biogasinstallaties. Zo wordt de verlengingsprocedure voor biogasinstallaties vereenvoudigd en worden hierbij een aantal parameters binnen de OT-berekening vastgelegd. Daarnaast wordt de steunperiode voor nieuwe installaties verlengd van 10 tot 15 jaar. De wijzigingen zijn van toepassing op projecten met een startdatum vanaf 1 april 2018.

Vanaf 1 januari 2018 zullen startende kleinschalige biogasinstallaties geen steun meer ontvangen via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. In een ontwerpbesluit tot wijziging van het energiebesluit voorziet VEA een omschakeling naar investeringssteun. Het huidige steunmechanisme via certificaten brengt immers hoge administratieve lasten met zich mee, zowel voor de aanvrager als voor het VEA. Deze lasten zijn moeilijk te verantwoorden ten opzicht van de toegekende steun.

De VREG wijzigt de tariefstructuur van de netgebonden distributienettarieven. De distributienettarieven maken, naast de transmissienettarieven, deel uit van de nettarieven. Dit zijn tarieven die u betaalt aan de distributienetbeheerder en transmissienetbeheerder voor het vervoer van energie en diensten geleverd door uw netbeheerder. Daarnaast bestaat de energiefactuur nog uit de energieprijs, waarvan de opbrengst bestemd is voor de energieleverancier, en heffingen, bestemd voor de Vlaamse overheid.

Op 14 juli 2017 werd het ontwerp van het decreet tot wijziging van het energiedecreet goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen betreffen de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale meters in Vlaanderen en de daaruit vloeiende data. Daarnaast bevat het ontwerpdecreet twee aanpassingen met betrekking tot de ondersteuning van hernieuwbare energietechnologieën via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Enerzijds wordt de steun via certificaten niet langer beperkt tot de vastgelegde afschrijfperiode.

Op 6 september organiseerde European Biogas Association (EBA), samen met Gas Infrastructure Europe (GIE) en European Renewable Gas Registry (ERGaR), een gezamenlijke workshop rond Power-to-Methane (P2M). P2M is een volgende stap in de integratie van Power-to-Gas in het (toekomstige) energielandschap. Bij Power-to-Gas wordt hernieuwbare elektriciteit omgezet via hydrolyse tot waterstof wanneer er een overschot is op de elektriciteitsmarkt.

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het voortgangsrapport 2017, die de biogassector in 2016 becijfert, werd begin september gepubliceerd. Eén van de belangrijkste bevinden is dat de groene stroomproductie uit biogas voor het eerst stijgt boven de subdoelstelling voor groene stroom uit biogas tegen 2020 en dit terwijl het aantal grootschalige installaties gelijk bleef. Het aantal kleinschalige biogasinstallaties daalde in 2016 van 76 naar 61 installaties.

Het Europese project SYSTEMIC doet een oproep aan vergistingsinstallaties die op zoek zijn naar innovatieve bedrijfsopportuniteiten voor nutriëntenrecuperatie uit digestaat. Binnen het project zal er voor elke installatie een individuele business case worden ontwikkeld. Met deze business case krijgen de uitbaters de nodige informatie over de technologische opties, operationele aspecten, massa- en energiebalansen en de kwaliteit van mogelijke eindproducten.

De operationele groep ‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties performanter te laten draaien. Het Departement Landbouw en Visserij keurde onlangs de aanvraag voor deze operationele groep goed.

Op 31 augustus 2017 lanceerde Biogas-E tijdens het jaarlijkse zomerevent voor zijn leden, het nieuwe logo. Het logo kleurt groen als symbool voor de groene stroom en groene warmte die biogasinstallaties produceren. Daarnaast symboliseert blauw het potentieel van de sector om biogas op te zuiveren tot biomethaan, een aardgasvervanger.

Eind juni nam Biogas-E afscheid van Véronique De Geest. Via deze weg willen we Véronique bedanken voor 5 jaar constructieve samenwerking. Véronique was een gedreven collega die heel nauwkeurig te werk ging. Daardoor was ze de ideale persoon voor de coördinatie van het voortgangsrapport, de werkgroep biomethaan en de knelpuntencommissie. Véronique stond in voor de eindredactie van 5 voortgangsrapporten (2013-2017) die de stand van zaken van de biogassector in Vlaanderen in kaart bracht.