eigen_frontfoto

Alle artikels

Op 14 juli 2017 werd het ontwerp van het decreet tot wijziging van het energiedecreet goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen betreffen de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale meters in Vlaanderen en de daaruit vloeiende data. Daarnaast bevat het ontwerpdecreet twee aanpassing met betrekking tot de ondersteuning van hernieuwbare energietechnologieën via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Enerzijds wordt de steun via certificaten niet langer beperkt tot de vastgelegde afschrijfperiode.

Op 6 september organiseerde European Biogas Association (EBA), samen met Gas Infrastructure Europe (GIE) en European Renewable Gas Registry (ERGaR), een gezamenlijke workshop rond Power-to-Methane (P2M). P2M is een volgende stap in de integratie van Power-to-Gas in het (toekomstige) energielandschap. Bij Power-to-Gas wordt hernieuwbare elektriciteit omgezet via hydrolyse tot waterstof wanneer er een overschot is op de elektriciteitsmarkt.

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het voortgangsrapport 2017, die de biogassector in 2016 becijfert, werd begin september gepubliceerd. Eén van de belangrijkste bevinden is dat de groene stroomproductie uit biogas voor het eerst stijgt boven de subdoelstelling voor groene stroom uit biogas tegen 2020 en dit terwijl het aantal grootschalige installaties gelijk bleef. Het aantal kleinschalige biogasinstallaties daalde in 2016 van 76 naar 61 installaties.

Het Europese project SYSTEMIC doet een oproep aan vergistingsinstallaties die op zoek zijn naar innovatieve bedrijfsopportuniteiten voor nutriëntenrecuperatie uit digestaat. Binnen het project zal er voor elke installatie een individuele business case worden ontwikkeld. Met deze business case krijgen de uitbaters de nodige informatie over de technologische opties, operationele aspecten, massa- en energiebalansen en de kwaliteit van mogelijke eindproducten.

De operationele groep ‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties performanter te laten draaien. Het Departement Landbouw en Visserij keurde onlangs de aanvraag voor deze operationele groep goed.

Op 31 augustus 2017 lanceerde Biogas-E tijdens het jaarlijkse zomerevent voor zijn leden, het nieuwe logo. Het logo kleurt groen als symbool voor de groene stroom en groene warmte die biogasinstallaties produceren. Daarnaast symboliseert blauw het potentieel van de sector om biogas op te zuiveren tot biomethaan, een aardgasvervanger.

Eind juni nam Biogas-E afscheid van Véronique De Geest. Via deze weg willen we Véronique bedanken voor 5 jaar constructieve samenwerking. Véronique was een gedreven collega die heel nauwkeurig te werk ging. Daardoor was ze de ideale persoon voor de coördinatie van het voortgangsrapport, de werkgroep biomethaan en de knelpuntencommissie. Véronique stond in voor de eindredactie van 5 voortgangsrapporten (2013-2017) die de stand van zaken van de biogassector in Vlaanderen in kaart bracht.

De definitieve versie van het VEA-rapport 2017 deel 1: OT/Bf voor nieuwe installaties met startdatum vanaf 01/01/2018, is beschikbaar op de website van VEA (klik hier). Voorlopig worden alle projectcategorieën voor biogas afgetopt op een bandingfactor (Bf) van 1. Dit moet nog wel bevestigd worden door een Ministrieel Besluit dat later dit jaar zal verschijnen.

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni het Warmteplan 2020 goed, waarin een aantal bijkomende maatregelen geformuleerd worden om de vooropgestelde productiedoelstellingen voor groene warmte in het Energieplan 2020 alsnog te halen. Biogas-E evalueert een aantal bijkomende intenties en maatregelen van het nieuwe Warmteplan.

Op vrijdag 14 juli 2017 werd het ontwerp voor de wijziging van het Energiedcreet goedgekeurd, wat betreft de uitrol van de digitale meters. Dit is een volgende stap in de gefaseerde uitrol van digitale meters in Vlaanderen. De digitale meter is volgens de Vlaamse Regering cruciaal in de transistie naar een decentraal energiesysteem en de verdere uitbouw van decentrale productie van groene energie.