Wat is Biogas-E vzw?

Biogas-E vzw is het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het ontstond in 2004 aan de vakgroep milieukunde van HOWEST (Hogeschool West-Vlaanderen) in Kortrijk. Aanzet tot de start van de vzw was het KIV-project ‘Optimalisatie van de biogasproductie van anaerobe vergisters voor verwerking van mest, industrieel organisch afval en GFT-afval’. Toen dit project ten einde liep in 2000 werd het verder gezet door het HUBO-project 'Platform voor de implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen'. De vele positieve reacties op het werk van beide projecten bewezen het nut van een platform voor anaerobe vergisting. Eind 2004 kreeg het platform dan eindelijk een opvolger onder de vorm van een vzw. 'Biogas-E vzw' moet de activiteiten van het vroegere platform verderzetten en uitbreiden. Biogas-E vzw streeft naar een maximale benutting van het biogaspotentieel in Vlaanderen en zal zo veel mogelijk initiatieven m.b.t. anaerobe vergisting objectief begeleiden.

Biogas-E vzw wordt daarvoor deels structureel ondersteund door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en haalt zijn financiering voor het overige uit project- en ledenwerking. De activiteiten van Biogas-E vzw kunnen als volgt worden samengevat:

Kenniscentrum:  Biogas-E vzw wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn m.b.t. tot alle aspecten  (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting.  Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk en de knelpunten van anaerobe vergisting, waarbij ze ook de technologische innovatie in deze sector tracht  op te volgen via deelname aan verschillende onderzoeksprojecten.

Biogas-E vzw is ook een neutraal aanspreekpunt waar alle mogelijke partijen welkom zijn voor onafhankelijke informatieverstrekking. Het heeft een dan ook unieke positie binnen de sector en verbindt diverse stakeholders. De vzw faciliteert, verleent advies in eerste lijn en zorgt voor een toenemend maatschappelijk draagvlak voor de biogassector in Vlaanderen en is daarmee een essentieel onderdeel voor een efficiënte voortzetting en uitbreiding van een jonge sector binnen de duurzame energie, waarvan het potentieel veel groter is dan algemeen wordt aangenomen. Sinds het ontstaan van Biogas-E – en mede dankzij de inspanningen die de vzw leverde – kon de biogassector in Vlaanderen van bijna onbestaande uitgroeien tot een sector die qua productie vergelijkbaar is met windenergie op land. Biogas heeft anno 2014 een aandeel van 12% (wat betreft groene stroom) en 14% (qua groene warmte) op de totale hernieuwbare energiemix in Vlaanderen.

Biogas-E vzw tracht zijn doelpubliek voornamelijk te bereiken door het uitgeven van publicaties en meer recent ook door de organisatie van netwerkevenementen. Op jaarlijkse basis publiceert Biogas-E vzw een voortgangsrapport waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe in Vlaanderen worden beschreven. Daarnaast poogt Biogas-E vzw met vele andere publicaties in te gaan op specifieke aandachtspunten en knelpunten (veiligheid, wetgeving, vermeende voor en nadelen, verbetering van het bedrijfsmodel, innovatieve oplossingen, …).

Beleidsondersteuning: Vanuit onze kennis en ervaring trachten wij ook de overheid op een objectieve manier te informeren om de ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen te stimuleren. Onze aandacht gaat hier ook uit naar het ondersteunen van nieuwe toepassingen (groen gas, groene warmte).

Vorming: Via kennisdeling en excursies tracht Biogas-E vzw exploitanten, industriëlen, studenten en andere geïnteresseerden te informeren en met elkaar in contact te brengen. Ook vanuit projectwerking tracht Biogas-E vzw zijn expertise te delen.