Transbio

Anaerobe vergisting, of nog, de biogasproductie, is een belangrijke techniek om groene energie uit ons organisch biologisch afval te halen. Vlaanderen telt momenteel ongeveer 40 grootschalige vergistingsinstallaties, maar de laatste jaren groeit de sector niet sterk meer. Steeds meer bedrijven krijgen te kampen met financiële problemen met alle gevolgen van dien.

Vanuit gedegen kennis, en ervaringen binnen platformwerking wil Biogas-E de volledige biogasketen met voortschrijdende inzichten analyseren. Uit deze analyses worden scenario’s gedestilleerd die verder onderzoek behoeven. In samenwerking met de Universiteit Gent kan de impact  van een scenario op de rendabiliteit van individuele biogasbedrijven, alsook voor de volledige sector worden gemodelleerd. Indien de impactmodellering uitwijst dat het gedefinieerde scenario wel degelijk zinvol is, dan zal binnen het TransBio project beoogt worden het scenario in de biogassector ingang te laten vinden. Aandacht voor wettelijke omkadering en knelpunten is hierbij belangrijk.

Als vraag gedreven project heeft de industriële gebruikersgroep heeft een cruciale centrale rol binnen. Dit als klankbord en finale eindgebruiker van de projectresultaten.

We stellen als doelen binnen TransBio

  • Maatschappelijke steunbehoefte voor hernieuwbare energietechnologie verminderen door het basis bedrijfsmodel minder steunafhankelijk te maken
  • Inzetten op technologie & systeeminnovatie
    • Verminderde grondstofkost en het ontwikkelen onderbenutte ‘supply chains’
    • Recuperatie en opwerking van mineralen tot hoogwaardige meststoffen
    • Verhoogde inkomsten uit geproduceerde stroom halen, door bij voorbeeld in te spelen op intraday variatie in stroomprijzen
    • Diversificatie van de afzetmogelijkheden door opwerking tot biomethaan voor gebruik als groene brandstof

Wie meer wil weten over dit project kan contact opnemen met Biogas-E of de Universiteit Gent via de vertrouwde kanalen