Emissies

Emissiegrenswaarden

In het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu  houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, worden de emissiegrenswaarden voor gasmotoren gevoed met gasvormige brandstoffen, vastgelegd. (Vlaamse Regering, januari 2013)

Installatie waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op

Thermisch Vermogen (MWth)

NOX (mg/Nm³)*

CO (mg/Nm³)*

Organische stoffen, uitgez. methaan (mg/Nm³)*

voor 1 jan 2000

0,3-50

1000xƞ/30

500

-

2000-voor 1 jan 2005

0,3-50

190xƞ/30

500

-

2005-voor 1 jan 2010

0,3-1

1-50

190xƞ/30

190

500

500

60

60

2010- voor 1 jan 2014

0,3-1

1-5

5-50

190xƞ/30

190

95

500

500

500

60

60

60

na 1 jan 2014

0,3-5

5-50

190

95

500

500

60

60

*Referentiezuurstofgehalte in de afgassen van 15%

We stellen vast dat de emissiegrenswaarden voor CO en organische stoffen stijgen t.o.v. van de vorige normen. Voor NOx stijgt de norm tot 190 mg/Nm³,  voor installaties met een vermogen tot 5 MWth. Voor de installaties met een vermogen hoger dan 5 MWth, is er voor NOx een duidelijke verstrenging opgetreden met een factor 2. Voor nieuwe installaties worden de schouwen daarenboven opgeteld, wat betekent dat er in de praktijk een DENOX moet geïnstalleerd worden.  Dit is een belangrijke bijkomende investeringskost van ongeveer 90.000  €/MWth en een jaarlijkse onderhoudskost van 80.000 €/jaar volgens de VITO technologiebladen. Dit betekent dus een drastische impact op het businessmodel van deze installaties. Biogas-E vzw wil beklemtonen dat de vorige normeringen reeds moeilijk haalbaar waren. Volgens Biogas-E vzw staan de doelstellingen voor emissiereductie lijnrecht tegenover de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare energieproductie uit biomassa.