Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

Er wordt een nieuw principe van ondersteuning toegepast voor nieuwe installaties (startdatum vanaf 01/01/2013)

De steun voor groene stroom wordt berekend op basis van de onrendabele top berekening en er wordt een differentiatie ingevoerd d.m.v. een bandingfactor.

De Onrendabele Top (OT) = bedrag per MWh groenestroomproductie of warmtekrachtbesparing dat bijgelegd moet worden, zodat de investering over de levensduur het vereiste rendement behaalt. VEA gaat uit van een rendement van 12%.

De Bandingfactor (bf) = onrendabele top / bandingdeler. De bandingdeler werd in het energiedecreet vastgelegd op 97 € voor GSC en 35 € voor WKC. Dit komt overeen met de verwachte marktwaarde van de certificaten. De bf bepaalt dus eigenlijk hoeveel GSC’en je ontvangt/1000 kWh geproduceerde groene energie. In het Energiebesluit werd ook een maximale bf voor nieuwe biogasinstallaties vastgelegd voor 2013, nl. 1. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd o.b.v rapport VEA en het overschot aan certificaten. Dit is de zogenaamde aftopping van de bf. Volgens het Energiedecreet kan deze bf ook niet meer dan 1,25 zijn, dit om efficiënte technologiën te bevoordelen.

De parameters die in het OT-model gebruikt worden, zijn afkomstig van referentie-installaties o.b.v objectieve bronnen, maar ook via stakeholderoverleg. Er wordt een bandingfactor (bf) berekend per projectcategorie, en de steunhoogte wordt jaarlijks herberekend.

De steun via GSC is eindig in de tijd.

a) Voor bestaande installaties (startdatum vóór 01/01/2013)

De steun wordt beperkt tot de periode van de minimumsteun, of tot maximum 10 jaar.
Verlenging 1: te verlengen tot aantal vollasturen (7200 uren) voorzien in OT-berekening.
Verlenging 2: max. 2 x 5 jaar bijkomende verlenging in functie van bf o.b.v. exploitatiekosten en nog niet afgeschreven investeringen.

De voorwaarden zijn: niet afgeschreven deel moet minstens 20 % zijn van oorspronkelijke investering, minstens 100.000 € bedragen, en uitsluitend essentiële componenten betreffen met het oog op groenestroomproductie.

Voor de 1e verlenging is bf is maximum =  1, voor de 2e verlenging bf is maximum  = Btot

b) Nieuwe installaties ( startdatum vanaf 01/01/2013)

Er wordt enkel steun verleend tijdens de afschrijvingsperiode, die voor het projecttype wordt gehandteerd in de OT-berekening. De bf is maximum = 1.25
Er kan een verlenging worden voorzien, voor bv. projecten met hoge exploitatiekoste.

Er wordt een minimumsteun gegarandeerd.

a) Voor bestaande installaties (in gebruik genomen na 01/01/2010,
en voor 01/01/ 2013)

De minimumsteun blijft geldig :

Voor biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen,en voor biogas uit gft-vergisting met compostering :

  • Installaties die in dienst werden genomen voor 01/01/2012: 100 €/certificaat
  • Installaties die in dienst werden genomen na 01/01/2012, en een ecologiepremie kregen toegekend: 100 €/certificaat.
  • Installaties die in dienst werden genomen na 01/01/2012, en geen ecologiepremie kregen toegekend: 110 €/certificaat.

Overige ( industriële vergisters): 90 €/certificaat

b) Nieuwe installaties ( startdatum vanaf 01/01/2013)

Minimumsteun GS = 93 €/certificaat

Minimumsteun WKK = 31 €/certificaat

Representatieve projectcategorieën (volgens ministriëel besluit):

  • 3° nieuwe biogasinstallaties met een maximaal vermogen tot en met 5 MWe:

a) voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;
b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;
c) recuperatie van stortgas met een startdatum vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: de bandingfactor bedraagt 0,196;
d) voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib en met een startdatum vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: de bandingfactor bedraagt 0,208;
e) overige vergisters en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;

  • 5° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op biogas met een maximaal bruto nominaal vermogen tot en met 5 MWe:

a) nieuwe installaties:
1. voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;
2. voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt1;
3. voor recuperatie van stortgas en met een startdatum vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: de bandingfactor bedraagt 0;
4. voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib en met een startdatum vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: de bandingfactor bedraagt 0;
5. overige vergisters en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;
b) ingrijpende wijzigingen:
1. voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;
2. voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie en met een startdatum vanaf 1 januari 2013: de bandingfactor bedraagt 1;
3. voor recuperatie van stortgas en met een startdatum vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: de bandingfactor bedraagt 0;
4. voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib en met een startdatum vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: de bandingfactor bedraagt 0;
5. overige vergisters en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 : de bandingfactor bedraagt1;

Overzicht OT/Bf groene stroom (voor projecten met startdatum vanaf 1/1/2013)

Categorie 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 5.a.1 5.a.2 5.a.3 5.a.4 5.a.5 5.b.1 5.b.2 5.b.3 5.b.4 5.b.5
OT 154,2 206,0 19,0 20,2 161,3 108,1 153,3 -12,7 -33,3 107,9 104,0 149,4 -25,5 -57,5 149,4
Bf 1,59 2,12 0,196 0,208 1,66 3,09 4,48 -0,363 -0,951 3,08 2,97 4,27 -0,729 -1,64 2,97
Bf max 1 1 0,196 0,208 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1

Te vinden op de website van VEA:

Evaluatierapport 2012

Evaluatierapport 2013 (met uitgestelde categoriën 2012)

Overzicht OT/Bf groene stroom (voor projecten met startdatum vanaf 1/1/2014)

zie nieuwsitem: Publicatie definitief VEA rapport 2013/2 - bandingfactoren voor 2014

Overzicht OT/Bf groene stroom (voor projecten met startdatum vanaf 1/1/2015)

zie nieuwsitem: Bandingfactoren 2015 gekend