Verhoogde investeringsaftrek

Verhoogde investeringsaftrek is een bijkomende aftrek op de belastbare winst voor energiebesparende investeringen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bijkomend percentage van de aanschaffingsprijs of beleggingswaarde van een investering vrijgesteld wordt van belasting, bovenop de gewone investeringsaftrek. Het doel van deze steunmaatregel is het energetisch rendement van bestaande installaties verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

Alle nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven gevoerd door natuurlijke of rechtspersonen komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek. De (energiebesparende) investering moet wel aan vermeld zijn op een limitatieve lijst. Deze lijst bevat 12 categorieën die onderverdeeld zijn in 6 groepen. Anaerobe vergisting hoort thuis onder 'Groep 4: Energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen'.

Volgende investeringen komen in aanmerking:

  • uitrusting uitsluitend voor het bewerken, opslaan en transporteren van de in- en uitgaande stoffen,
  • reactoren gebruikt voor de chemsiche, thermo-chemische of biochemische omzetting van de biomassa en de afvalstoffen met inbegrip van verbrandingsapparaten en aangepaste branders of vuurhaarden,
  • recuperatiestookketels aangesloten op verbrandingsapparaten; ketels of het verbouwen ervan en krachtwerktuigen om de verkregen brandstof te gebruiken,
  • warmtewisselaars,
  • meet-, tel- en regelapparatuur,
  • schoorstenen en apparatuur om rookgas en gasvormige of vloeibare effluenten te reinigen.

Hoe en hoeveel

Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) verbonden is, is er een verhoogde aftrek van 14,5%. Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. De verhoogde investeringsaftrek wordt toegepast op het investeringsbedrag exlusief BTW.

Nog belangrijk om te weten:

  • Aangezien het hier gaat om belastingsvoordeel en niet om een subsidie is deze fiscale steunmaatregel cumuleerbaar met andere premies.
  • De aanvraag te gebeuren na realisatie van de investeringen. De aanvraag dient te gebeuren ten laatste drie maand na het afsluiten van het boekjaar waarin de investeringen zijn gebeurd.

De aavraag kan gebeuren via: http://www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaf...