eigen_frontfoto

Vlaams Klimaat- en Energieplan 2021 - 2030

klimaat

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021 – 2030 werd begin december 2019 gepubliceerd. Dit plan stippelt een strategie uit voor Vlaanderen om het energiesysteem tegen 2030 koolstofarmer en duurzamer te maken. Vanuit Europa worden immers duidelijke doelstellingen opgelegd om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. Tegen 2030 wil Vlaanderen de broeikasgasemissies in de niet-ETS sectoren verminderen met 35% t.o.v. het niveau in 2015. Het energieverbruik in de industrie, transport en residentiële sector moet daarom sterk dalen door een betere energie-efficiëntie en een flexibeler energiesysteem. Daarnaast moet het aandeel hernieuwbare energie stijgen, met een totale productie van 28.512 GWh in 2030 (tegenover 25.074 GWh in 2020). De belangrijkste maatregelen worden opgesomd in onderstaande tabel.

Transport
 • Ruimtelijk beleid gericht op modal shift en minder verplaatsingen (locatiebeleid naar knooppunten, functieverweving…)
 • Verduurzamen goederenvervoer: modal shift naar waterweg en spoor stimuleren o.a. door meer investeringen in infrastructuur.
 • Stimuleren koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren, bedrijfsvloten en bussen, voorzien laadinfrastructuur en innovatie stimuleren voor vergroening goederenvervoer
 • Versterken openbaar vervoer en uitbouw netwerk mobipunten
 • Uitbreiden investeringen in fietsroutenetwerk en fietssnelwegen
Gebouwen
 • Beter onderhoud verwarmingsinstallaties en buitengebruikstelling energie-inefficiënte toestellen
 • Versneld asbestveilig maken van daken van woningen
 • Stimuleren van de renovatie van woongebouwen na notariële overdracht en het verplichten van de renovatie van niet-woongebouwen na notariële overdracht
 • 0% energielening
 • Stimuleren van herbouw na sloop
 • Verduurzamen van de verwarmingsinstallaties
Landbouw
 • Uitbreiden investeringssteun voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, precisiebemesting en begeleiding landbouwers
 • Convenant enterische emissies rundvee en duurzaam alternatief voor gekoppelde inkomenssteun zoogkoeien
 • Energiebeleidsovereenkomsten
 • Maatregelen binnen MAP6 en toekomstige MAP’s voor verminderen bodememissies: aanpassing veevoeder, aanpassing bemestingspraktijken en gewassen incl. evaluatie nutriëntenemissierechten
 • Inzetten Vlaamse invulling GLB 2021-2027 voor energie- en klimaatdoelstellingen
Industrie
 • Versterken en verbreden energiebeleidsovereenkomsten
 • Stimuleren vergroening energiedragers in niet-ETS industrie
 • Verminderen N2O-emissies caprolactamproductie
 • Reductiemaatregelen F-gas emissies
Afval
 • Acties om meer recycleerbaar afval uit restafval te houden
 • Langetermijnstrategie afvalverwerking
LULUCF
 • Bouwshift, vrijwaren open ruimte en aanleg groenblauwe infrastructuur
 • 10.000 ha extra bos tegen 2030
 • Klimaat, biodiversiteit en waterbeheer sturend bij inrichting en beheer van waterrijke gebieden
 • Investeren in extra natuur in functie van Europese natuur- en klimaatdoelen (+20.000 ha extra natuur onder natuurbeheer tegen 2024).
 • Meer koolstofopslag in landbouwgronden
Hernieuwbare energie
 • Het vermogen aan windenergie wordt opgetrokken van 1,4 naar 2,5 GW.
 • Het vermogen aan zonne-energie wordt opgetrokken van 3,6 naar 6,7 GW.
 • Het minimum aandeel energie in gebouwen wordt verhoogd.
 • De calls groene warmte, restwarmte en duurzame warmtenetten worden versterkt

 

Voor biogas zijn er enkel specifieke doelstellingen opgesteld voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. Zo wordt de productie van groene stroom uit biogas geraamd op 1.044 GWh tegen 2030. Dit betekent een stijging van 317 GWh tegenover 2018. De meerwaarde van biogasinstallaties inzake bevoorradingszekerheid, nutriënten- en koolstofrecuperatie, circulaire economie worden erkend. Het groeipotentieel wordt eerder beperkt ingeschat. De ambitie is om de binnenlandse beschikbare biomassastromen te benutten, waarbij er wordt gerekend op een shift naar groene warmte. De Vlaamse regering wil immers versterkt inzetten op groene warmteproductie omdat het gebruik van warmtetechnologieën vaak kosten-efficiënter is dan groene stroom of transporttoepassingen.

 

Datum publicatie