eigen_frontfoto

Alle artikels

De Code van Goede Praktijk geeft de richtlijnen voor de installatie van, het onderhoud op en de interne controle van debietmeters gebruikt voor het meten van voor vloeistofstromen in mestbewerkings- en -verwerkingsinstallaties. Het uitgangspunt van deze Code is het waarborgen van de kwaliteit van de debietsmetingen. De Code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties (meer info).

Mestbewerkings- en mestverwerkingsinstallaties, samen met producenten van andere meststoffen, moeten vanaf 1 januari 2022 uitgerust zijn met debietmeters om de correcte werking van de installatie te staven. Vele agrarische en industriële vergistingsinstallaties vallen onder deze verplichting en moeten dus verplicht extra debietmeters plaatsen die de gevraagde gegevens automatisch en digitaal doorsturen naar de VLM Mestbank.

De Vlaamse land- en tuinbouw kan van ondersteuning genieten via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Enkele zaken gerelateerd aan de investeringssteun zullen binnenkort wijzigen. Deze wijzigingen dienen doorgevoerd te worden als blijvende garantie van de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsjaren 2021 en 2022, dewelke vallen tussen de programmaperiodes van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Meer specifiek zal het volgende veranderen:

Het volledige Biogas-E team wenst jullie een vrolijk Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!

Gedurende vier jaar werd in kader van het project Pocket Power onderzoek verricht naar kleinschalige vergisting of pocketvergisting van landbouwreststromen. Tijdens dit onderzoek werd in het bijzonder aandacht besteed aan het broeikasgasemissiereductiepotentieel door pocketvergisting op melkveebedrijven en aan de mogelijke uitbreiding van deze techniek naar andere agrarische subsectoren dan de melkveesector. De resultaten werden recent samengebracht in een integraal onderzoeksrapport.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

De Europese Kaderrichtlijn Afval verplicht lidstaten tot selectieve inzameling van het biologisch afval van alle bedrijven tegen 1 januari 2024. Voor bedrijven met een grote hoeveelheid keukenafval en etensresten gaat de uitbreiding van de sorteerplicht reeds in vanaf 1 januari 2021, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering.

De Europese Commissie lanceert een nieuwe strategie om de uitstoot van methaangassen in Europa terug te dringen. De reductie van methaanemissies is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

De nieuwe strategie focust op verschillende maatregelen om de uitstoot van methaan te reduceren in de landbouw-, afval- en energiesector. Samen zijn deze sectoren immers verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde methaanuitstoot, ten gevolge van menselijke activiteiten.

Begin oktober werd de eerste biomethaaninstallatie in Wallonië ingehuldigd, in aanwezigheid van de Waalse ministers voor landbouw (W. Borsus), en voor klimaat en energie (P. Henry). De biogasinstallatie Cinergie in Fleurus zal jaarlijks 100.000 ton aan agrarische en industriële reststromen verwerken tot biogas. Eens het biogas is opgezuiverd zal het rechtstreeks geïnjecteerd worden in het Waalse gasnet. De installatie is uitgerust met een injectiecapaciteit van 600 m³ biomethaan per uur.

Op 3 november publiceerde het VEA het definitieve rapport dat de bandingfactoren berekent voor de nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. Vermits de maximale bandingfactoren voor GS-installaties en bio-WKK’s reeds is vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie  met zekerheid worden bepaald.

Om de coherentie in uitvoering van het klimaat- en energiebeleid te bewaken, wordt het Vlaams Energieagentschap (VEA) omgevormd tot een Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving worden geïntegreerd in het VEKA, en worden door deze laatste opgenomen vanaf 1 januari 2021.