eigen_frontfoto

Alle artikels

Op 1 juli 2019 publiceerde het VEA het definitief OT-rapport voor nieuwe installaties met een startdatum vanaf 01/01/2020. De projectcategorieën voor biogas worden net als vorig jaar afgetopt op een bandingfactor (Bf) van 0,8 voor groenstroomcertificaten en een Bf van 1 voor warmtekrachtcertificaten. De vastgestelde bandingfactoren moeten wel nog bevestigd worden in een Ministerieel Besluit dat later dit jaar zal verschijnen.  

VLIF staat voor Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en kent subsidies toe aan landbouwbedrijven onder de vorm van een investeringssubsidie. Het steunpercentage wordt verhoogd van 30% naar 40% voor bepaalde klimaatmaatregelen.

Brussel, 28/06/19 - België ambieert een krachtig klimaatbeleid om de klimaatopwarming zo veel mogelijk te beperken. Tegen 2050 zou onze maatschappij koolstofarm moeten zijn. Om deze doelstelling te behalen zullen we op een andere manier moeten kijken naar onze energievoorziening. De energietransitie zal enkel mogelijk zijn door de verschillende activiteiten en sectoren opnieuw met elkaar te verbinden (landbouw, milieu, energie). Wat we vandaag als afval beschouwen, is een grondstof voor de circulaire economie van morgen. De productie van biogas maakt deze cirkel rond.

Begin dit jaar lanceerde Biogas-E een bevraging naar de Vlaamse biogasinstallaties waarin gepolst werd naar algemene bedrijfsgegevens, toekomstplannen en mogelijkheden tot innovaties. De bevraging werd ingevuld door 32 actieve biogasintallaties, waarvan 23 agro-industriële vergisters, 5 stortplaatsen die biogas recupereren, 2 GFT-vergisters en 2 afvalwaterzuiveringsinstallaties. Samen zijn deze goed voor een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 82,23 MW of 52% van het opgesteld vermogen in Vlaanderen.

Voor de jaren 2018 en 2019 werd door het VEA  een budget voorzien van telkens  1.400.000 € voor investeringen in micro-WKK’s. Hieronder vallen ook WKK’s kleiner dan 10 kWe gekoppeld aan een kleinschalige biogasintallatie. In 2018 werden 24 dossiers goedgekeurd en werd hiermee 42.967 € van het budget opgebruikt. In 2019 zijn tot eind mei 35 aanvragen behandeld, goed voor een goedgekeurd steunbedrag van 122.911 €. Dit is 3 keer zo veel als het totale bedrag in 2018. Een 80-tal aanvragen zijn daarbovenop nog in behandeling bij het VEA.

Nieuwe biogasinstallaties met een startdatum vanaf 1 januari 2020 zullen maar recht hebben op een beperkt aantal groenestroomcertificaten per jaar. Er wordt een maximaal steunvolume vastgelegd op basis van het gemiddeld aantal vollasturen. Op deze manier wil de Vlaamse Regering de stimulans verminderen om steeds maximaal te produceren. Biogasinstallaties zullen aangespoord worden om beter in te spelen op de marktomstandigheden door bijvoorbeeld hun productie te verminderen bij een overaanbod aan elektriciteit.

Op 5 september 2019 vindt het 6de Vlaams Vergistingsforum plaats. Hét event die stakeholders binnen de Vlaamse biogassector samen brengt. Thema’s die onder meer behandeld worden zijn de interconnectie tussen de elektriciteits- en gassector, de marketing van biogas, de broeikasgasbalans van een biogasinstallaties, lokaal gebruik van biogas en fermentatie als schakel in de groene chemie. Heel wat sprekers bevestigden reeds hun aanwezigheid. Ontdek hier het volledige programma.

Op donderdag 5 september 2019 organiseert Biogas-E het 6de Vlaams Vergistingsforum in Leuven. Het Vlaams Vergistingsforum is hét event bij uitstek om uw producten, diensten en technologieën met betrekking tot de biogassector onder de aandacht te brengen. Op de vorige edities kon Biogas-E telkens tussen de 100 en 150 aanwezigen verwelkomen met een rechtstreekse band tot de biogassector.

Het Statistical Report 2018 van de European Biogas Association (EBA) is gepubliceerd. Je kan er terecht voor de meest actuele informatie en analyses over de Europese biogas- en biomethaansector. 

Voorlopige resultaten call groene warmte 2019 

De resultaten van de call groene warmte 2019 zijn er. De minister is erg tevreden over de afgelopen call. Het aantal goedgekeurde projecten is immers meer dan verdubbeld in vergelijking met de afgelopen jaren.