eigen_frontfoto

Alle artikels

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent vandaag een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1 en 2 van het ontwerprapport 2021. Deel 1 heeft betrekking op de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2022, waaronder biogasinstallaties en kwalitatieve WKK's op biogas. Deel 2 bevat actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten.

Biomassa- en voedsel(rest)stromen hebben veel te bieden in de transformatie naar de circulaire economie. Vlaanderen werd recent door de OESO nog geroemd als koploper in die transitie naar de circulaire economie. Om die koploperspositie te behouden moet het potentieel van biomassa- en voedsel(rest)stromen nog beter benut worden.

Op 21 april keurde de Europese Commissie de EU-taxonomie goed. De EU-taxonomie is een wetenschappelijk gebaseerd classificatiesysteem dat duidelijkheid moet scheppen over welke economische activiteiten onder welke criteria als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd, en op die manier duurzame financiering moet helpen bevorderen.

De European Biogas Association (EBA) publiceerde recent een document waarin wordt geschetst dat biogasproductie uit industrieel afvalwater een groot potentieel heeft om broeikasgasemissies (in)direct gelinkt aan afvalwaterbehandeling te verminderen, en op die manier dus bij te dragen aan de weg naar klimaatneutraliteit. De introductie van een anaerobe vergistingsstap voorafgaand aan de aerobe behandeling resulteert in biogasproductie en kan de broeikasgasuitstoot reduceren op verschillende manieren, namelijk door: 

Praktische informatie over ammoniumsulfaat werd gebundeld in een toegankelijke brochure door Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen. De brochure focust voornamelijk op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers (spuiwater), een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook het economische, praktische en wetgevende luik. 

Van 17 maart tot en met 30 april loopt een nieuwe VLIF-oproep die het mogelijk maakt steun te verkrijgen voor de realisatie van innovatieve projecten gericht op de productie, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid landbouwers verder ondersteunen alsook stimuleren om innovaties na te streven die een mogelijke oplossing kunnen bieden voor huidige uitdagingen op economisch en maatschappelijk vlak. De focus kan daarbij liggen op circulaire landbouw, digitalisering,…

De Code van Goede Praktijk geeft de richtlijnen voor de installatie van, het onderhoud op en de interne controle van debietmeters gebruikt voor het meten van voor vloeistofstromen in mestbewerkings- en -verwerkingsinstallaties. Het uitgangspunt van deze Code is het waarborgen van de kwaliteit van de debietsmetingen. De Code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties (meer info).

Vlaanderen wil de omschakeling maken naar een meer circulaire economie, waarbij het sterkt rekent op de bio-economie. In een bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals biogebaseerde producten. Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft daarom een beleidsplan bio-economie voorgesteld dat de nadruk legt op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw.

UPDATE 26/02/2021: Reeds geïnstalleerde interne meters ten laatste 31/12/2025 digitaal en geautomatiseerd

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) publiceerde recent het rapport ‘Warmte in Vlaanderen’. In dit rapport wordt, onder andere, een meer gedetailleerde warmtekaart voor Vlaanderen opgemaakt, dewelke ondersteunend kan werken bij het opzetten van warmtezoneringsplannen of lokale projecten gericht op groene warmte.