eigen_frontfoto

Alle artikels

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 31/01/2020 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groenewarmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige-groenewarmte-projecten, de benutting van restwarmte en efficiënte stadsverwarming of -koeling, en de productie van biomethaan. Het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten is gedaald tot €250.000, terwijl dit in de vorige calls steeds op €1.000.000 lag.

Voor het voorjaar 2020 is een oproep aangekondigd voor de VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. 
Via deze steun kunnen land- en tuinbouwers met een uniek project of idee inschrijven op de oproep. Het gaat om innovaties die nog niet helemaal marktrijp zijn of die voor de eerste keer in Vlaanderen op een landbouwbedrijf uit een bepaalde subsector toegepast worden. Dit kan interessant zijn voor bijvoorbeeld biogasprojecten in de varkens- en preisector.

In 2018 ging het project SAFEMANURE van start op vraag van het DG Environment. Daarin onderzoekt het Europees Joint Research Center (JRC) criteria die gerecycleerde meststoffen uit dierlijke mest in staat zouden stellen om kunstmest te vervangen en vervolgens boven de limieten van de Nitraatrichtlijn zouden kunnen toegepast worden.

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021 – 2030 werd begin december 2019 gepubliceerd. Dit plan stippelt een strategie uit voor Vlaanderen om het energiesysteem tegen 2030 koolstofarmer en duurzamer te maken. Vanuit Europa worden immers duidelijke doelstellingen opgelegd om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. Tegen 2030 wil Vlaanderen de broeikasgasemissies in de niet-ETS sectoren verminderen met 35% t.o.v. het niveau in 2015.

In het Interreg NWE project ALG-AD wordt geëxperimenteerd met het kweken van algen uit de dunne fractie van digestaat. Plantaardige reststromen en mest worden vergist en een deel van de dunne fractie wordt gebruikt als voeding voor algen. De algen kunnen op hun beurt geoogst worden als veevoeder.  

Bekijk de video op VRT nieuws. 

Heb je reststromen zoals mest of groenteresten op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert dit voorjaar gratis haalbaarheidsscans die aantonen of deze technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!

In het Belgische Staatsblad werden op 9 december 2019 de nieuwe bandingfactoren gepubliceerd voor groenestroom- en warmtekrachtprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Voor biogasinstallaties blijven de projectcategorieën en de bandingfactoren onveranderd.

De bandingfactor wordt met elke MWh groene stroom of elke MWh primaire energiebesparing vermenigvuldigd om het aantal GSC en WKC te bepalen. Meer informatie over de berekeningswijze vindt u hier.

Total Belgium zorgt voor een primeur in België met de opening van het eerste bio-CNG tankstation in België. De uitbreiding van het bestaande tankstation met biomethaan kwam er op vraag van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder, dat zijn wagenvloot wil vergroenen.

De productie van biogas biedt verschillende voordelen. Lokale biomassastromen worden omgezet tot een multi-toepasbare hernieuwbare energiebron met een sterke CO2-reductie tot gevolg. Binnen België worden nog vele organische reststromen niet gebruikt voor biogasproductie. Anderzijds kunnen nieuwe landbouwtechnieken voor bijkomende biomassa zorgen, zoals de teelt van energierijke tussengewassen.

De Quickscan is een handige tool om in één oogopslag de resultaten van TransBio te bekijken. Op een interactieve manier kunnen bedrijven de meest interessante scenario's ontdekken en verder analyseren, op basis hun eigen bedrijfsvoering.

De Quickscan-tool is hier beschikbaar.

 

Met de steun van:

logo vlaio