eigen_frontfoto

Alle artikels

Op 30 maart vond het VEA informatiemoment plaats over de recente wijzigingen voor biogasinstallaties. Voornamelijk de mogelijkheden tot verlenging van de 10-jarige steunperiode voor biogasinstallatie kwam aan bod. Gezien veel installaties op het einde komen van hun steunperiode geeft het VEA duiding en tips bij het aanvragen tot verlenging. Hebt u na het lezen van dit artikel nog extra vragen? Neem gerust contact op via info@biogas-e.be.

Het Europese project Biogas Action heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee iedereen succesvolle biogasinstallaties over heel Europa kan ontdekken. Via eenvoudige filters selecteer je de criteria die het best aansluiten bij jouw project of interesses. De tool selecteert automatisch de Europese installaties die het best aansluiten bij de gekozen criteria. Per installatie is een korte samenvatting beschikbaar met informatie over de gebruikte inputstromen, technische en financiële details, en de totstandkoming van het project. 

De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2019 voor de derde maal uitgereikt. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. De wedstrijd richt zich tot bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten en individuen en heeft als doel om de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken te ondersteunen.

Vanaf 1 januari 2018 krijgen startende kleinschalige biogasinstallaties met een geïnstalleerd vermogen tot en met 10 kWe geen steun meer via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Er wordt door het VEA een overgang naar investeringssteun voorzien. Nadat het systeem enkele maanden in werking is, komen nogal wat vragen naar boven. Biogas-E zet ze voor u op een rijtje. Heeft u nog een vraag? Neem contact op via info@biogas-e.be.

Wat is de hoogte van de investeringsteun?

Op 19 maart 2018 vond een primeur plaats in België. In aanwezigheid van minister van energie Bart Tommelein werd de eerste biomethaaninstallatie van België ingehuldigd met een eerstesteenlegging. Afvalintercommunale IOK is momenteel bezig met de bouw van een voorvergister in combinatie met de reeds bestaand GFT-composteerinstallatie. De nieuwe vergister, een DRANCO-reactor van OWS, zal 35.000 ton GFT-afval vergisten met een geschatte productie van 3,5 miljoen m³ biogas.

Voor biogasinstallaties met een startdatum vanaf 1 april 2018 verandert de steunperiode van 10 jaar naar 15 jaar. De verlenging van de steunperiode is gebaseerd op het gegeven dat belangrijke onderdelen van biogasinstallaties een levensduur hebben van minstens 15 jaar en dat het tevens de doelstelling is om deze installaties ook minstens 15 jaar operationeel te houden. De steunperiode wordt daarom verlengd tot de minimale vooropgestelde levensduur van de installatie, namelijk 15 jaar.

Virtuele energiecentrales (VPP’s) kunnen op een betrouwbare manier secundaire reserve (R2) leveren aan het Belgische net. Dat blijkt uit een pilootproject dat de transmissienetbeheerder (TSO) Elia heeft uitgevoerd met zijn partners Next Kraftwerke, Actility en EDF Luminus.

Ademe, het Franse energieagentschap, lanceert samen met de Franse netbeheerder GRDF een studie over het potentieel van hernieuwbaar gas in Frankrijk. De Fransen rekenen 4 scenario's door, waarbij 3 van de 4 scenario's aantonen dat 100% hernieuwbaar gas tegen 2050 een haalbare en betaalbare kaart is. Volgens de studie is er een theoretisch potentieel voor de productie van 460 TWh aan hernieuwbaar gas in Frankrijk, terwijl de vraag naar gas in 2050 geschat wordt tussen de 276 en 361 TWh.

Met het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, beslisten 195 landen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Om deze doelstelling te halen zal de maatschappij moeten evolueren naar een emissie-arme of zelf emissie-loze samenleving tegen 2050. Ecofys onderzocht in een nieuwe studie de mogelijke rol van hernieuwbaar gas en het gasnet om deze klimaatdoelstellingen te halen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Gas for Climate-initiatief. Het consortium achter dit initiatief bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven, waaronder Fluxys. 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groenewarmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, groene warmte uit biomassa en groene warmte uit diepe geothermie. Vorig jaar kregen 13 projecten samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Nu voorziet de minister in totaal 15,4 miljoen euro om projecten te initiëren die ons helpen afkicken van stookolie en aardgas. Voor biomethaaninstallaties werd 1 miljoen euro gereserveerd.