eigen_frontfoto

Brochure kleinschalige vergisting

brochure kleinschalige vergisting

De laatste tien jaar investeerden al heel wat landbouwers in een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister. De technologie maakt het mogelijk om hernieuwbare energie te produceren uit bedrijfseigen afvalstromen, en de uitstoot van broeikasgasemissies te verlagen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt pocketvergisting ook voor minder geurhinder en minder methaanemissies bij de mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf.

Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure over kleinschalige vergisting. De brochure bestaat uit verschillende modules, waarin we telkens een ander aspect van deze technologie belichten. De pdf van elke module staat links onder de foto.

Module 1: Wat is vergisting?

  • In deze module krijg je een idee of een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister iets is voor jouw bedrijf, hoe het proces en de installatie verlopen en welke outputs je ervan kan verwachten.

Module 2: Praktische tips voor een goede uitbating

  • In deze module geven wij een aantal praktische tips over de investering in en uitbating van de vergister. Met deze tips kan je de hernieuwbare energieproductie en dus jouw inkomsten gerelateerd aan vergisting verhogen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Module 3: Wetgeving & steunmaatregelen

  • In deze module worden de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn bij het uitbaten van een kleinschalige vergistingsinstallatie opgelijst. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door verschillende instanties. Dit gebeurt zowel administratief als op het terrein. Deze module geeft een leidraad van alle wetgeving. Daarnaast krijg je een kort overzicht van de verschillende financiële steunmaatregelen voor biogasinstallaties. Raadpleeg de uitgebreide versie van de module hier.

Module 4: Businessmodel

  • Deze module geeft inzicht in de belangrijkste kosten en inkomsten die je in rekening moet brengen bij het plaatsen en uitbaten van een kleinschalige biogasinstallatie. Je wordt geleid door een aantal stappen die je uiteindelijk in staat stellen een inschatting te maken van de terugverdientijd en de nettowaarde van je installatie na 10 jaar exploitatie.

Module 5: Nieuwe concepten

  • De meerderheid van de huidige pocketvergisters in Vlaanderen is actief op melkveebedrijven. Eén van de doelen van Pocket Power is kleinschalige vergisting uitbreiden naar andere agrarische subsectoren. Tijdens het project focusten we specifiek op twee pistes, namelijk die van de varkens- en preibedrijven, en de bijhorende aanpassingen die daar noodzakelijk zijn voor vergisting. In Vlaanderen is er immers een grote beschikbaarheid aan varkensmest en preiresten. 

Module 6: Praktijkvoorbeelden

  • In de zesde module gaan we op bezoek bij enkele bestaande installaties en polsen we naar hun ervaringen met deze technologie. 

NIEUW - Module 7: Nutriëntenstromen

  • Module 7 werd in het najaar van 2021 toegevoegd aan de oorspronkelijke brochure en spitst zich toe op nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting. Verschillende nutriëntenstromen zullen immers een impact ondervinden van het anaerobe vergistingsproces. Nageschakelde technieken kunnen voor verdere opwaardering van het digestaat zorgen, en daarmee een optimaler gebruik van de beschikbare nutriënten mogelijk maken. Raadpleeg hier het gepubliceerde document.

 

Bron: Inagro

Foto: © Inagro

Datum publicatie