eigen_frontfoto

Biomethaan

Het wetgevend kader voor biomethaan in Vlaanderen is beperkt in vergelijking tot onze buurlanden. In 2011 publiceerde Synergrid de federaal geldende injectienorm voor biomethaan, die in 2016 aangepast werd naar de Europese standaard. Duidelijke productiedoelstellingen voor biomethaan zijn er momenteel nog niet vastgelegd. Zowel in het Warmteplan 2020 als in het Actieplan "Clean Power for Transport" wordt er echter een indicatie gegeven van het potentieel van biomethaan in Vlaanderen.

Injectienorm biomethaan

De kwaliteitseisen voor injectie op het aardgasnet zijn beschreven in de Synergrid aanbevelingen voor injectie van biomethaan. Deze norm is in lijn met de Europese standaard, opgesteld door het Comité Européen de Normalisation (CEN). De kwaliteitseisen zijn federaal van kracht en gelden als basis voor afspraken tussen distributienetbeheerder en de producenten van biomethaan waar in de regel niet van zal afgeweken worden. De basisvereiste voor injectie is dat de kwaliteit van het geïnjecteerd gas van die aard moet zijn dat alle gastoestellen of productieprocessen aangesloten op het net op een gelijkaardige manier werken als met aardgas en dit in alle veiligheid.

Voor de toepassing als transportbrandstof is er (nog) geen federaal kader gedefinieerd. De Europese standaard werd ondertussen opgesteld en is sinds juli 2017 beschikbaar gesteld.

Warmteplan 2020

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni het Warmteplan 2020 goed, waarin een aantal bijkomende maatregelen geformuleerd worden om de vooropgestelde productiedoelstellingen voor groene warmte in het Energieplan 2020 alsnog te halen. De voornaamste focus ligt op een bijkomende productie van groene warmte uit biomassa, waaronder biogas/biomethaan, en de aanleg van warmtenetten.

De Vlaamse Regering stuurt aan op een betere integratie van energievectoren en energie-infrastructuur door vraagsturing, opslag en het energie-efficiënt omzetten van elektriciteit in warmte, als antwoord op de toenemende fluctuerende elektriciteitsproductie. In dit kader zal de productie van biomethaan veder onderzocht worden. Verder zal er ook gekeken worden naar de meerwaarde van garanties van oorsprong voor biomethaan, zoals deze als bestaan voor groene stroom, in de uitrol van groenewarmteprojecten in Vlaanderen.

Actieplan "Clean Power for Transport"

Het actieplan “Clean Power for Transport” is de implementatie van de Europese richtlijn “betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen” van 22 oktober 2014. Het actieplan spitst zich voornamelijk toe op de vergroening van het wagenpark en de inzet van hernieuwbare energie hierbij. Het identificeert biomethaan als een klimaat- en milieuvriendelijker alternatief voor het fossiele aardgas, waarmee op korte termijn de grootste milieuwinst kan geboekt worden. Het actieplan formuleert een streefdoel voor CNG-wagens tegen 2020 van 41.000 en 300 tankstations. In 2015 waren er nog maar 2000 CNG-wagens ingeschreven en een 50-tal tankstations operationeel.

Call groene warmte, restwarmte en biomethaan

De call groene warmte, restwarmte en biomethaan is een tenderprocedure die jaarlijks wordt opgesteld voor o.a. projecten rond de productie van biomethaan. De projecten kunnen aanspraak maken op een investeringssteun die kan oplopen tot 65% van de investering. Meer informatie over deze subsidie is te vinden onder “steunmaatregelen”.

Datum