eigen_frontfoto

Verhoogde investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek is een verhoogde aftrek op de belastbare winst voor energiebesparende investeringen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bijkomend percentage van de aanschaffingsprijs of beleggingswaarde van een investering vrijgesteld wordt van belasting, bovenop de gewone investeringsaftrek. Het doel van deze steunmaatregel is het energetisch rendement van bestaande installaties verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

Alle nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven gevoerd door natuurlijke of rechtspersonen komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek. De (energiebesparende) investering moet wel aan vermeld zijn op een limitatieve lijst. Deze lijst bevat 12 categorieën die onderverdeeld zijn in 6 groepen. Anaerobe vergisting hoort thuis onder 'Groep 4: Energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen'.

Volgende investeringen komen in aanmerking:

  • uitrusting uitsluitend voor het bewerken, opslaan en transporteren van de in- en uitgaande stoffen,
  • reactoren gebruikt voor de chemsiche, thermo-chemische of biochemische omzetting van de biomassa en de afvalstoffen met inbegrip van verbrandingsapparaten en aangepaste branders of vuurhaarden,
  • recuperatiestookketels aangesloten op verbrandingsapparaten; ketels of het verbouwen ervan en krachtwerktuigen om de verkregen brandstof te gebruiken,
  • warmtewisselaars,
  • meet-, tel- en regelapparatuur,
  • schoorstenen en apparatuur om rookgas en gasvormige of vloeibare effluenten te reinigen.

Hoe en hoeveel

De normale basis investeringsaftrek bedraagt 3,5%. Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) verbonden is, werd deze investeringsaftrek verhoogd tot 13,5%. De verhoogde investeringsaftrek wordt toegepast op het investeringsbedrag exclusief BTW.

De percentages voor investeringen gedaan in 2018 zijn op dit moment nog niet gekend. Er wordt verwacht dat de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen in 2018 opnieuw 13,5% zal bedragen.

Voor kleine vennootschappen en KMO’s wordt de algemene investeringsaftrek voor investeringen in 2018 en 2019 opgetrokken van 8 tot 20%. Dat staat beschreven in het zomerakkoord van 2017. Dit betekent dat het voor kleine vennootschappen KMO’s interessanter wordt om gebruik te maken van de algemene investeringsaftrek in plaats van de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen. Bijkomend voordeel is dat de algemene investeringsaftrek een pak minder administratie vraagt.

Nog belangrijk om te weten:

  • Aangezien het hier gaat om belastingsvoordeel en niet om een subsidie is deze fiscale steunmaatregel cumuleerbaar met andere premies.
  • De aanvraag moet gebeuren na realisatie van de investeringen. De aanvraag dient te gebeuren ten laatste drie maand na het afsluiten van het boekjaar waarin de investeringen zijn gebeurd.
  • Bedrijven die forfaitair belast worden kunnen geen gebruik maken van de verhoogde investeringsaftrek.

De aanvraag kan gebeuren via: http://www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek

Meer lezen

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Handleiding_Fiskaf_aj2018-vs-maart2017.pdf 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek 

Datum