eigen_frontfoto

Verhoogde investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek is een verhoogde aftrek op de belastbare winst voor energiebesparende investeringen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffingsprijs of beleggingswaarde van een investering vrijgesteld wordt van belasting, bovenop de gewone investeringsaftrek. Het doel van deze steunmaatregel is het energetisch rendement van bestaande installaties te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en stimuleren.

Alle nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven gevoerd door natuurlijke of rechtspersonen komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek. De (energiebesparende) investering moet wel vermeld zijn op een limitatieve lijst. Deze lijst bevat 12 categorieën die onderverdeeld zijn in 6 groepen. Anaerobe vergisting hoort thuis onder 'Groep 4: Energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen'.

Volgende investeringen komen in aanmerking:

  • uitrusting uitsluitend voor het bewerken, opslaan en transporteren van de in- en uitgaande stoffen,
  • reactoren gebruikt voor de chemsiche, thermochemische of biochemische omzetting van de biomassa en de afvalstoffen, met inbegrip van verbrandingsapparaten en aangepaste branders of vuurhaarden,
  • recuperatiestookketels aangesloten op verbrandingsapparaten; ketels of het verbouwen ervan en krachtwerktuigen om de verkregen brandstof te gebruiken,
  • warmtewisselaars,
  • meet-, tel- en regelapparatuur,
  • schoorstenen en apparatuur om rookgas en gasvormige of vloeibare effluenten te reinigen

 

Hoe en hoeveel

De basisinvesteringsaftrek bedroeg 8% van 1 januari 2020 t.e.m. 11 maart 2020. Ten gevolge van de COVID-19-pandemie werd een verhoging tot 25% ingevoerd voor (gewone) investeringen tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 t.e.m. 31 december 2022 door eenmanszaken en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. Voor energiebesparende investeringen gedaan in 2022 bedroeg de investeringsaftrek 13,5% voor natuurlijke personen en vennootschappen. Gezien de basisinvesteringsaftrek in 2022 uitzonderlijk hoger lag dan de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen, was het dus voordeliger om te kiezen voor deze eerste. Bijkomend voordeel is dat de basisinvesteringsaftrek een pak minder administratie vraagt. De investeringsaftrek wordt toegepast op het investeringsbedrag exclusief BTW.

Nog belangrijk om te weten over de verhoogde investeringsaftrek:

  • Aangezien het hier gaat om belastingsvoordeel en niet om een subsidie is deze fiscale steunmaatregel cumuleerbaar met andere premies.
  • De aanvraag moet gebeuren na realisatie van de investeringen, en dit ten laatste drie maand na het afsluiten van het boekjaar waarin de investeringen zijn gebeurd.
  • Bedrijven die forfaitair belast worden, kunnen geen gebruik maken hiervan.

De aanvraag kan gebeuren via dit formulier.

 

Meer lezen

Vlaio investeringsaftrek

Datum