eigen_frontfoto

Nieuwe studie over gassysteem in 2050

toekomst gas

Begin juni publiceerde de FOD Economie een nieuwe studie over de rol van gasvormige energiedragers in een klimaatneutraal België. Tegen 2050 wil België, in lijn met de Europese doelstellingen, klimaatneutraal zijn. Om het energiesysteem te vergroenen, wordt er voornamelijk gerekend op een doorgedreven elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Toch zullen gassen een belangrijke rol blijven spelen in het energiesysteem, om de technische en economische beperkingen van een volledige elektrificatie op te vangen. België zal echter de omslag moeten maken naar klimaatneutrale gassen om de 2050-doelstellingen te halen. De FOD Economie reikt in deze studie de bouwstenen aan om tot een coherente visie te komen voor een klimaatneutraal gasbeleid in België.  

Omslag van aardgas naar klimaatneutraal methaan

Methaan zal in de toekomst een belangrijk onderdeel blijven uitmaken van het energiesysteem in België. De uitgebreide gasinfrastructuur biedt heel wat mogelijkheden voor de opslag van energie en het ondersteunen van het elektriciteitsnet. De FOD Economie schat dat het aardgasgebruik van 196 TWh in 2019 zal afnemen tot 10 à 75 TWh in 2050, met voornamelijk nog toepassingen voor elektriciteitsproductie en industrie. Door aardgas te vervangen door groene alternatieve zoals biogas en biomethaan moet de CO2-uitstoot dalen. Tegen 2050 wordt verwacht dat het aandeel biomethaan zal toenemen in de Belgische gasmix. Biogas en biomethaan zullen in de eerste plaats blijven ingezet worden voor de productie van elektriciteit en warmte, maar daarnaast ook als biobrandstof in de transportsector.

Het belangrijkste aandachtspunt voor de uitbreiding van de productie van biogas en biomethaan blijft de beschikbaarheid en het gebruik van duurzame biomassabronnen. De hoge kostprijs wordt geïdentificeerd als het grootse obstakel voor de verdere opschaling. De valorisatie van positieve externaliteiten zoals circulaire economie, lokale tewerkstellingen en afvalbeheer kunnen het kostenverschil dichten. Een algemene erkenning van de gerealiseerde koolstofreductie is nodig om de markt te ondersteunen, waarbij er kan nagedacht worden over het opleggen van een concreet injectietarget of bijmengverplichting.

Uitbouw waterstofeconomie

Naast het verduurzamen van het gebruikte methaan, moet er volgens de studie ook werk gemaakt worden van het uitbouwen van een sterke waterstofeconomie in België. Europa schuift waterstof immers naar voren als een noodzakelijk en prioritair element voor een duurzame energiemix. België kan reeds terugvallen op heel wat ervaring, kennis en expertise inzake de productie, transport en gebruik van waterstof. Dit brengt België in een ideale positie op binnen Europa een voortrekkersrol te spelen. Daarvoor zal België moeten samenwerken met landen en regio’s in en rond Europa waar voldoende zon, wind en water voor handen is om klimaatneutrale waterstof te produceren tegen een lage kost.

Beleidsaanbevelingen

Afsluiten doet de FOD Economie met een aantal concrete beleidsaanbevelingen om de verduurzaming van methaan, de uitbouw van de waterstofeconomie en de verdere ontwikkeling van CCU/S te faciliteren. Met 2050 als horizon, vergen deze aanbevelingen implementatie op korte en middellange termijn. De belangrijkste boodschap is om werk te maken van een stabiele, haalbare en coherente lange termijn gasvisie die dynamisch inspeelt op technologische ontwikkelingen. Een oproep waar Biogas-E volledig achterstaat.  

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie