eigen_frontfoto

Aanpassing procedure investeringssteun biomethaan

call groene warmte

In uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering is een verhoging voorzien van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. Deze ‘kapitaalinjectie’ gaat gepaard met een evaluatie van de call groene warmte, waaronder de investeringssteun voor biomethaan valt. Op vrijdag 2 juli heeft de Vlaamse regering ingestemd met een aantal wijzigingen aan het regelgevend kader van de call. De belangrijkste wijzigingen voor de steun van biomethaanproductie worden overlopen.

Productietermijn

De productietermijn voor biomethaanprojecten wordt opgetrokken naar vijftien jaar. De minimale productie aan biomethaan die gegarandeerd moet worden bij de subsidieaanvraag wordt dus niet meer bekeken op een termijn van tien jaar, wel op vijftien jaar. Door deze aanpassing zal de bereikte CO2-besparing ook moeten berekend worden op de productieduur van vijftien jaar.

Concurrerende biedprocedure

Ontvankelijke projecten worden gerangschikt op basis van hun kostenefficiëntie en CO2-efficiëntie. De projecten met de beste score worden gesteund tot het voorziene budget is opgebruikt. Deze procedure wordt aangescherpt om concurrentie te blijven garanderen, ook in het geval dat er meer budget voorzien is dan wat er aan steun wordt aangevraagd. Wanneer er meer dan één ontvankelijk project wordt ingediend, komen van alle ontvankelijke projecten de 10% projecten met het laagste puntentotaal en in ieder geval het project met het laagste puntentotaal niet in aanmerking voor steun. Hierdoor zal er altijd minstens één project afvallen, ongeacht de hoogte van de eindscore, indien er meer dan twee projecten ingediend worden.

Bankwaarborg

Goedgekeurde projecten moeten een bankwaarborg stellen van 7,5% van het toegekende steunbedrag, met een minimum van €2000. Met deze maatregel wil de Vlaamse regering projectontwikkelaars ontmoedigen om subsidies te reserveren voor projecten waarvan de realisatie zelfs met subsidie nog te onzeker is. Na uitbetaling van de laatste schijf van het steunbedrag wordt de bankwaarborg vrijgegeven. De bankwaarborg wordt echter uitgewonnen door het VEKA als:

  • de vereiste vergunning niet op tijd wordt bekomen of het project niet tijdig in gebruik wordt genomen;
  • de steunaanvraag wordt ingetrokken na het nemen van een principebeslissing;
  • het geïnstalleerd vermogen kleiner is dan het vermogen vermeld in de steunaanvraag;
  • de aanvrager voorwerp uitmaakt van een beslissing tot terugvorderen van toegekende steun als vermeld in artikel 1, lid 4, a), van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Combinatie met GSC en WKC

Biomethaaninstallaties die steun aanvragen onder de call groene warmte kunnen geen aanspraak op groenestroomcertificaten (GSC) of warmte-krachtcertificaten (WKC). Het nieuwe besluit verduidelijkt dat er ook geen investeringssteun kan toegekend worden indien het biomethaan op dezelfde site wordt gebruikt in een WKK waarvoor GSC of WKC toegekend of kunnen toegekend worden. Dit is enkel toegestaan indien de steunperiode is afgelopen en de installatie enkel nog in aanmerking komt voor een ingrijpende wijziging.

De volgende call groene warmte loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021. Er is opnieuw geen budget voorzien voor de productie van biomethaan.

foto: ©Pixabay

Datum publicatie
Bijlagen