eigen_frontfoto

Vereenvoudigde certificatie voor biomassakenmerken

graan

Om het duurzaam gebruik van biomassa voor energieopwekking te controleren, koppelt de Vlaamse overheid een aantal duurzaamheidscriteria aan het verkrijgen van groenestroomcertificaten. Het aantonen van deze biomassakenmerken wordt gedaan aan de hand van een biomassarapport, zoals reeds werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 5 april 2019. Om de administratieve last voor biogasuitbaters te beperken, werd een vereenvoudigd certificatiesysteem uitgewerkt.

Het Ministerieel Besluit van 6 oktober 2021 bepaalt het vereenvoudigd systeem voor het aantonen van biomassakenmerken. In praktijk verandert er weinig aan de regeling zoals deze al was vastgelegd in het MB 05/04/2019. Biogasinstallaties moeten jaarlijks een geactualiseerde lijst van alle inputstromen overmaken aan het VEKA, met een overzicht van de gebruikte stromen van het afgelopen jaar en minstens de verschillende types inputstromen voor het lopende kalenderjaar. Bovendien moeten uitbaters per type inputstroom een verklaring op eer afleveren dat deze inputstroom voldoet aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in het Energiebesluit (art. 6.1.16).

Dit vereenvoudigd certificatieschema is enkel van toepassing voor biogasinstallaties gelegen in het Vlaamse Gewest waarvan het biogas wordt verbrand. Voor het gebruik van biomethaan als transportbrandstof is een volledige biomassarapportage verplicht.

foto: Johannes Plenio via Unsplash

Datum publicatie