eigen_frontfoto

Warmteplan 2025

warmteplan

Op vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering de nieuwe visienota over verduurzaming van warmte in Vlaanderen goedgekeurd. Het ‘Warmteplan 2025’ bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Het Warmteplan 2025 legt ook de visie en ondersteuning voor biogas en biomethaan vast voor de komende jaren:

  • Afschaffing van de steun voor biomethaan via de call of groenestroomcertificaten.
  • Nieuwe biogasinstallaties moeten zo veel mogelijk gebouwd worden op locaties met voldoende warmtevraag.
  • Onderzoek of bij nieuwe of ingrijpend gewijzigde biogas-WKK’s de warmtebenutting voor mestverwerking en/of digestaatdroging nog langer als nuttige warmte kan aanvaard worden.
  • Onderzoek naar de efficiënte benutting van warmte bij WKK’s op biogas.
  • Versterking van de handhavingskracht van het VEKA bij certificatendossiers.
  • Onderzoek naar het voorbehouden van steun voor WKK's op biogas voor bedrijven die deelnemen aan de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) indien ze hier aan kunnen deelnemen.

 

foto: © geralt via Pixabay

Datum publicatie