eigen_frontfoto

Emissiereductie mestbe- en verwerking op melkveebedrijven becijferd

Kleinschalige vergisting

Update: Eind augustus werd met de publicatie van het Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV), de weg voor de aanstelling van een nieuw adviescomité opengelegd.

Wageningen Universiteit, en meer specifiek Wageningen Livestock Research, heeft in een recente studie becijferd in welke mate be- en verwerking van rundveemest zou kunnen bijdragen aan circulaire landbouw en de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissies. De volledige emissieketen van verschillende scenario’s werd doorgerekend met als referentiescenario een standaard Nederlands melkveebedrijf zonder mestverwerking. 

De studie toont onder meer aan dat het scenario waarbij de drijfmest dagvers wordt vergist op het landbouwbedrijf en waarbij ammoniumsulfaat wordt bekomen uit de dunne digestaatfractie door nageschakelde stripping-scrubbing, een emissiereductie van zo'n 41% aan ammoniak en 83% aan methaan kan opleveren. Op heden blijven de kosten wel hoog om dergelijke verwerking op kleine schaal toe te passen. Raadpleeg hier de volledige studie van onze Noorderburen.

In Vlaanderen ontbrak het lang aan een manier om innovatieve technieken met een emissiereducerend vermogen op basis van een wetenschappelijke onderbouwing te erkennen. Binnenkort wordt het echter mogelijk om een wetenschappelijke commissie op te richten die zich daarover kan uitspreken. Het ontwerpdecreet (zie bijlage) werd daarvoor aangenomen in het Vlaams Parlement op 13 juli. 

 

Tekst: © Wageningen Livestock Research
Foto: © Tine Vergote

Datum publicatie