eigen_frontfoto

Aanbevelingen Commissie om hoge kunstmestprijzen te beteugelen

EU communicatie meststoffen

De meststoffensector heeft het zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. Vorige week communiceerde de Europese Commissie enkele voorstellen tot korte- en lange termijn maatregelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te garanderen. Dit vanuit de visie om negatieve effecten op de landbouwkundige opbrengsten, en daaraan gekoppelde voedseltekorten, ten gevolge van hoge kunstmestprijzen te vermijden. Ze zetten hoofdzakelijk in op een versnelde transitie richting duurzame voedselproductie en innovatieve technologieën.

De communicatie voorziet o.a. in enkele voorstellen tot financiële steunmaatregelen. Zo laat een tijdelijk crisiskader voor staatssteun een gerichte steun voor landbouwers en mestproducenten toe. Verder kunnen winsten verkregen uit het opleggen van overwinstbelasting aangewend worden voor nationale steunschema's. Tot slot wordt de doeltreffendheid onderzocht van het inzetten van 450 miljoen euro aan landbouwkundige reserve voor het financiële jaar 2023 ter ondersteuning van landbouwers getroffen door hoge inputkosten.

Naast deze financiële maatregelen wordt de focus gelegd op het promoten van de inzet van organische meststoffen en nutriënten afkomstig van gerecycleerde afvalstromen binnen de nitraatrichtlijn. Een geïntegreerd nutriënten management actieplan wordt aangekondigd te verschijnen in het eerste kwartaal van 2023. Dit plan behandelt het circulair gebruik van bioafval. In deze context worden verschillende stappen om een breder gebruik van RENURE toe te laten, getaxeerd. 

Lidstaten hebben de mogelijkheid om een onafgebroken toevoer van gas naar de meststofproducenten toe te staan in geval van gasrationering. Tegelijkertijd wordt er gepleit voor een groener karakter van dit gas. De ambitie van de EU om, in lijn met REPowerEU, 35 miljard m³ biomethaan te produceren tegen 2030 wordt nog maar eens bevestigd. Biomethaan wordt vermeld als veelbelovende substitutie voor aardgas en lidstaten worden aangemoedigd om investeringen in biomethaan te ondersteunen.

Alle voorgestelde acties en richtsnoeren kunnen geraadpleegd worden in het communicatierapport (in bijlage).

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie