eigen_frontfoto

Europa steunt versnelde energietransitie

EP

UPDATE: RED III werd op 12 september goedgekeurd door het Europees Parlement en op 9 oktober door de Europese Raad. De geüpdatete richtlijn wordt van kracht 20 dagen na publicatie in het publicatieblad van de Unie.

Het Europese Parlement en de Raad bereikten op 30 maart een voorlopig akkoord om de richtlijn hernieuwbare energie te versterken en de ambitie te verhogen als onderdeel van het REPowerEU-pakket en de Europese Green Deal. Via deze ambitieuze doelstellingen wil Europa sterker inzetten op energie-onafhankelijkheid en fossiele energie sneller uitfaseren.

Tegen 2030 moet het aandeel hernieuwbare energie in het totale EU-energieverbruik ten minste toenemen tot 42,5%, tegenover het huidige target van 32%, met een streven naar 45%. Er zijn specifieke doelstellingen opgenomen voor verschillende sectoren waaronder transport. De transportsector zal bijvoorbeeld extra inspanningen moeten leveren om de broeikasgasintensiteit met 14,5% te verlagen tegen 2030, waar het target nu momenteel maar 6% bedraagt, of moet streven naar 29% hernieuwbare energie in het eindverbruik tegen 2030. Om dit target te behalen, voert Europa bijvoorbeeld een subdoelstelling in van 5,5% voor geavanceerde biobrandstoffen, zoals biomethaan geproduceerd uit afvalstoffen, en hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, met groene waterstof als bekendste voorbeeld.

Het is verder de bedoeling vergunningsprocedures voor hernieuwbare energieprojecten te vereenvoudigen, met identificatie van gebieden waar een snelle uitrol mogelijk is volgens de lidstaten. 

Lees meer op de website van de Europese Commissie en Europese Raad.

 

Inhoud: © EC en ER
Foto: © Erich Westendarp via Pixabay

Datum publicatie