eigen_frontfoto

Actualisering Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030

VEKP

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het geactualiseerde (ontwerp) Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 goed. Dit plan stippelt een strategie uit voor Vlaanderen om het energiesysteem tegen 2030 koolstofarmer en duurzamer te maken. Vanuit Europa worden immers duidelijke doelstellingen opgelegd om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. Vlaanderen gaat voor -40% broeikasgasemissiereductie t.o.v. 2005 en een hernieuwbare energieproductie van bijna 32 TWh tegen 2030. De aangescherpte inspanningen kunnen hier geraadpleegd worden. 

Ondanks de verwijzing naar het REPowerEU-plan blijft biomethaan onderbelicht. Wel komen volgende zaken aan bod:

  • Erkenning van de rol van biogas (en biomethaan) in het decarboniseren van de landbouwsector.
  • Bijdrage van kleinschalige vergisters aan de reductie in emissies ten gevolge van mestopslag, met prognose van het verwachte aantal bijkomende installaties op melkvee- en varkensbedrijven.
  • Erkenning van de mogelijke rol van biogas bij de invulling van warmteopwekking ter vergroening van de energiedragers warmtevraag in de ESR-industrie.
  • Beperken van methaanlekken in WKK-motoren, met link naar de studie die in uitvoering is rond concrete maatregelen (bv. emissiegrenswaarden).
  • Inzetten op voorvergisting GFT-afval met nacompostering.
  • Productieprognose biogas, met raming van 774 GWh tegen 2030. Hoewel het de ambitie is om de binnenlandse beschikbare biomassastromen te benutten, waarbij er wordt gerekend op een shift naar groene warmte, blijft de trend overwegend stabiel doordat – volgens het VEKP – het potentieel reeds in belangrijke mate ingevuld is.
  • Actualisatie van certificatensteun voor groene stroom om oversubsidiëring te vermijden, en verlaging van steun voor groene stroom voor nieuwe biogasprojecten tot max. €54 per MWh
  • Verschuiving van biobrandstoffen van de eerste generatie naar geavanceerde biobrandstoffen in transport, en onderzoek naar hoe Vlaanderen kan bijdragen aan het aanbod van klimaatvriendelijke brandstoffen (bv. geavanceerde biobrandstoffen) in lucht- en zeetransport.

Over dit Vlaams Energie- en Klimaatplan dient nog advies van verschillende instanties te worden ingewonnen.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie