eigen_frontfoto

Duidelijkheid rond VLIF-steun voor productieve investeringen

VLIF

Op 17 maart werd het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd op Vlaams niveau. Recent kwam er meer duidelijkheid rond wat dit betekent voor investeringen die voorheen reeds van VLIF-steun konden genieten (zie volledige VLIF-codelijst voor de blokperiode tot eind juni 2023). 

Tijdens de vorige GLB-periode kon bijvoorbeeld voor specifieke onderdelen gelinkt aan pocketvergisting steun aangevraagd worden. Binnen het huidige Vlaamse GLB-plan vallen volgende onderdelen (nog steeds) onder het luik ‘VLIF-steun voor productieve investeringen’:
-    Dichte/volle vloer
-    Matten om roostervloer om te vormen tot een dichte/volle vloer
-    Vaste mestschuif
-    Mestmixer
-    Mestpomp
-    Opslag digestaat in verschillende uitvoeringen
-    Tussenopslag in verschillende uitvoeringen
-    Mestrobot
-    Reactor vergister

Algemeen zijn de toegangsvoorwaarden gelinkt aan dergelijke VLIF-steun sterk veranderd en vereenvoudigd. Belangrijk is dat het landbouwbedrijf dient te voldoen aan de definitie van actieve landbouwer en aan de standaardverdiencapaciteit van ten minste €20.000. Ook een groep van landbouwers, gedefinieerd als rechtspersoon, kan een steunaanvraag indienen. Waar vroeger werd gewerkt met een maximaal investeringsbedrag, geldt nu een maximaal steunbedrag van €300.000* over de ganse GLB-periode

De mate aan steun blijft afhankelijk van de duurzaamheid van de investeringen. Zo kan voor de onderdelen gelinkt aan pocketvergisting tot 40% steun verkregen worden op de vastgelegde eenheidskost van de investeringen. Dit kan bijvoorbeeld nog toenemen (10%) indien een jonge landbouwer de steun aanvraagt. Nieuw is de invoering van claims. Er kan bijvoorbeeld een 5% steunverhoging bekomen worden bij een combinatie van investeringen. Specifiek voor pocketvergisting betreft het hier dan een combinatie van een investering in een reactor en in minstens één ander onderdeel zoals een digestaatopslag, tussenopslag, mestpomp of mestmixer. Deze claims worden niet automatisch toegekend. Aanvraag ervan is dus noodzakelijk.

Verder wordt er ook budget voorzien voor specifieke ammoniakreducerende investeringen. Het steunpercentage kan daar oplopen tot 80%.

Meer details zijn terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

 

*Contextverhogingen van 5 tot 10% en steun gelinkt aan ammoniakreducerende investeringen worden hier niet bijgerekend.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie