eigen_frontfoto

BioDEN: Prestaties technologiecascades en bio-meststoffen

BioDEN logo

English version below.

Het CORNET-TETRA-project BioDEN wil extra inkomsten creëren voor de biogassector door het digestaat te valoriseren en de productie van biogas en biomethaan te verhogen. Door te focussen op het omzetten van mest en organisch afval in waardevolle biogebaseerde meststoffen en bodemverbeteraars, creëert het project de mogelijkheid om een gesloten nutriëntenkringloop te realiseren en biedt het een mogelijke uitweg voor de hoge kunsmestprijzen. Meer specifiek worden technieken zoals (vacuüm)stripping van ammoniak in combinatie met zuurwassing en fosforuitloging getest in zowel labo als industriële omgevingen.

Het publieke rapport D4.2 biedt een uitgebreide analyse (technisch, ecologisch en economisch) van zes technologische cascades, die de verschillende geteste technologieën combineren. De belangrijkste conclusies zijn:

 • Afhankelijk van verschillende factoren worden extra CO2,eqemissies of emissiebesparingen verwacht bij het implementeren van de technologiecascades. 
 • In de huidige markt zou het verhogen van biogasproducties de foucs moeten zijn om de economische prestaties te verbeteren.
 • Elke cascade toont unieke sterke en zwakke punten die beïnvloed worden door verschillende experimentele opstellingen, veronderstellingen en regionale kaders die verschillen tussen Turkije en Vlaanderen. 
 • Verder onderzoek en ontwikkeling zijn essentieel om de huidige beperkingen aan te pakken zoals die naar voren kwamen in de beoordeling en om de prestaties in alle facetten van deze cascades te optimaliseren.

Daarnaast analyseert publiek rapport D4.3 de agro-milieuprestaties van de geproduceerde biogebaseerde meststoffen en bodemverbeteraars. De belangrijkste resultaten zijn:

 • De geproduceerde meststoffen vertoonden hoge stikstofafgiftewaarden, wat wijst op hun potentieel als effectieve alternatieven voor conventionele minerale meststoffen.
 • Alle struvietachtige producten zijn goede alternatieven voor tripelsuperfosfaat als P-rijke meststoffen, aangezien ze vergelijkbaar presteerden met de commerciële minerale meststof, met een PFRV na de finale oogst van 85-105%. 
 • De nutriëntenarme producten verkregen uit de P-uitloging van de SFD en SFND hadden een lage C-mineralisatie, rond 15%, na 92 dagen C-incubatie, wat een indicatie kan zijn van een hoog potentieel om de bodemkwaliteit op lange termijn te verbeteren, door als bodemverbeteraar te fungeren.

Lees de volledige rapporten in bijlage.


The CORNET-TETRA project BioDEN aims to create extra revenues for the biogas sector by valorizing the digestate and increasing the production of biogas and biomethane. By focusing on transforming manure and organic waste into valuable bio-based fertilizing products and soil enhancers, the project creates the opportunity to realise a closed nutrient cycle and offers a possible way out of high fertiliser prices. More specifically, techniques such as (vacuum) stripping of ammonia combined with acid scrubbing, and phosphorus leaching are tested in both lab and industrial settings.

The public deliverable D4.2 provide a comprehensive analyses (technical, ecological and economic) of six technology cascades, which combine the different tested technologies. The main conclusions are:

 • Depending on several factors, additional CO2,eqemissions or emission savings are expected when implementing the technology cascades.

 • In the current market increasing biogas productions should be the foucs to improve the economic performance.

 • Each cascade demonstrates unique strengths and weaknesses influenced by varying experimental setups, assumptions, and regional frameworks differing between Turkey and Flanders. 

 • Further research and development are essential to address the current limitations as encountered in the assessment and optimize performance across all facets of these cascades.

Next to that the public deliverable D4.3 analyses the agro-environmental performance of the produced bio-based fertilizing products and soil enhancers. Its key outcomes are:

 • The fertilizers produced showed high nitrogen release values, indicating their potential as effective alternatives to conventional mineral fertilizers.

 • All the struvite-like products are good alternatives to the TSP as P-rich fertilizers, since they performed similarly to the commercial mineral fertilizer, with PFRV after the final harvest from 85-105%.
 • The nutrient-poor products obtained from the P-leaching of the SFD and SFND had low C-mineralization, around 15%, after 92 days of C-incubation, which can be an indication of their high potential to improve the soil quality in the long term, acting as soil enhancers.

Read the full reports in attachment.

Datum publicatie