eigen_frontfoto

ILUC wetgeving: een analyse door het EBA

In april 2015 werd een compromis bereikt met het Europees Parlement en de Europese Raad omtrent het voorstel van de Europese Commissie betreffende de 'indirecte veranderingen in landgebruik' (ILUC). ILUC wijzigt de Richtlijn betreffende de brandstofkwaliteit (98/70/EG) en de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG), die beide clausules bevatten die de Europese Commissie (EC) aanspoort om een evaluatie uit te voeren van de impact van ILUC op de uitstoot van broeikasgassenen en verder te onderzoeken hoe die impact kan geminimaliseerd worden. De ILUC richtlijn werd formeel aangenomen door het Europees Parlement op 28 april 2015 en door de Europese Raad op 13 juli 2015. Op 15 september 2015 werd het gepubliceerd in het Officieel Blad van de EU om 20 dagen later - op 5 oktober 2015 in werking te treden. De Europese Biogas Associatie (EBA) legt in hun analyse de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de ILUC-richtlijn voor de biogassector bloot. In onderstaande vatten we de analyse beknopt samen, de volledige analyse kan u onderaan dit bericht downloaden.

Sterktes

- ILUC factors worden (nog) niet in rekening gebracht
- De limiet voor energiegewassen is relatief hoog (7%)
- De richtlijn roept op om maatregelen voor duurzaam transport op te stellen ná 2020
- Gras en bodembedekkers zijn erkend als geavanceerde grondstof
- Nationale targets en plannen voor geavanveerde biobrandstoffen zullen gepubliceerd worden

Zwaktes

- De doelstellingen voor geavanceerde biobrandstoffen is weing ambitieus en niet-bindend
- Ondersteuning voor een aandeel energiegewassen boven de limiet moet worden uitgefaseerd
- 60% reductie van broeikasgasemissie voor nieuwe installaties is te hoog
- Meervoudige telling richting doelstelling voor elektrisch vervoer is niet technologie-neutraal
- Geen rapportering omtrent relatief aandeel biomethaan door de Europese Commissie (enkel sprake van bioethanol en biodiesel)

Opportuniteiten

- Gebruik van nateelten
- Toename in gebruik van geavanceerde non-food gewassen (grassen met lage zetmeelgehalte)
- Afwijking voor gewassen die worden geteelt op land met verlaagde waarde
- ILUC mitigeren door hogere opbrengst per hectare te verwezenlijken
- Ontwikkeling van regelingen die verzekeren dat biobrandstoffen de voedselproductie niet verdringen
- Nieuwe EU wetgeving rond biobrandstoffen binnen 2030 kader

Bedreigingen

- Mogelijkheid dat ILUC in de toekomst in rekening zal gebracht worden, inclusief non-food gewassen
- Afvalhiërarchie mogelijk anders geïnterpreteerd door de verschillende Lidstaten
- Mogelijke lagere limieten op energiegewassen op nationaal niveau
- Mogelijk worden energiegewassen op een andere manier in rekening gebracht dan voorheen, de definitie van 'advanced' feedstock is mogelijk onderhevig aan wijzigingen
- In bepaalde gevallen mogelijk lagere subtargets in afzonderlijke lidstaten
- Mogelijk bijkomende duurzaamheidscriteria voor non-food gewassen en grondstoffen die geen landgebruik met zich meebrengen

Datum publicatie
Tags