eigen_frontfoto

Verduidelijking door VEA i.v.m. startdatum projecten

Biogas-E vzw kreeg van VEA onderstaande verduidelijking omtrent de definitie van de startdatum van projecten: Zoals u weet is de energiewetgeving inzake de toekenning van warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten in 2012 grondig gewijzigd, waarbij o.a. de concepten “startdatum”, “projectcategorie” en “bandingfactor” werden ingevoerd. We krijgen de laatste maanden veel vragen over de geldigheid van de startdatum. Aangezien dit een grote impact heeft op de financiële haalbaarheid van een project willen we dit graag verduidelijken.

Voor nieuwe projecten (ook ingrijpende wijzigingen van bestaande warmte-krachtinstallaties) kan –indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden- een startdatum worden aangevraagd. Voor alle groenestroomprojecten (uitgezonderd zonnepanelen) en warmte-krachtprojecten die nog niet in dienst genomen zijn is de startdatum 36 maanden geldig, conform het daartoe bepaalde in het Energiedecreet.

Enkel voor bepaalde projecten met een projectcategorie waarvoor een specifieke bandingfactor wordt vastgelegd (bv. windenergie op land met een vermogen per turbine groter dan 4 MWe en warmte-krachtprojecten > 50MWe, zoals beschreven in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit) kan volgens het Energiedecreet een verlenging worden aangevraagd, voor alle overige projecten is dit niet mogelijk. Voor deze laatste projecten vervalt de startdatum dus na 36 maanden (i.e. op dag startdatum / maand startdatum / jaar startdatum + 3) indien het project op dat moment nog niet in dienst genomen is. Indienstname – zoals gedefinieerd in MEDE-2013-3 van de VREG, overgenomen door het VEA –  is hierbij het enige criterium, het is niet noodzakelijk dat de keuring bij indienstneming van de productie-installatie al werd uitgevoerd.

Er kan voor een project een nieuwe startdatum worden aangevraagd indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  1. de installatie is nog niet in dienst genomenDit houdt in dat er voor deze projecten eerst opnieuw een principe-aanvraag moet worden ingediend tot het bekomen van een nieuwe startdatum. Het indienen van een definitieve aanvraag is immers enkel mogelijk wanneer de installatie reeds in dienst is genomen, maar op dat moment is het vastleggen van een nieuwe startdatum niet meer mogelijk. Opgelet: na het vervallen van een startdatum van een project moet u dus vóór de indienstneming van de betreffende installatie een principe-aanvraag indienen voor het vastleggen van een nieuwe startdatum. Zo niet, zal voor het project geen startdatum kunnen worden vastgelegd en vervalt het recht op certificaten, zoals bepaald in het Energiedecreet. 
  2. de installatie beschikt nog steeds over de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Dit wordt verduidelijkt in MEDE-2013-3 van de VREG, overgenomen door het VEA.
  3. Er zijn voor installaties op basis van zonne-energie minstens twaalf maanden en voor andere installaties minstens 36 maanden verstreken sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend. Het is niet mogelijk om een nieuwe startdatum aan te vragen indien de startdatum die eerder toegekend werd aan het project nog niet vervallen is.

Dit alles is gebaseerd op de definitie van startdatum, zoals beschreven in artikel 1.1.3 van het Energiedecreet:113° /2 startdatum : voor wat betreft projecten die niet over een stedenbouwkundige of milieuvergunning dienen te beschikken, de datum van indienstneming van de installatie;voor wat betreft projecten die over een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning dienen te beschikken : de datum waarop een aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend, of de datum waarop het project beschikt over de vereiste stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning, indien deze laatste datum een latere datum is. Deze startdatum blijft voor installaties op basis van zonne-energie geldig gedurende twaalf maanden en voor andere installaties gedurende 36 maanden na de aanvraag. Voor biomassaprojecten of warmte-krachtprojecten uit de door de Vlaamse Regering conform artikel 7.1.4/1, § 1, tweede lid, vastgelegde projectcategorieën waarvoor per project een specifieke bandingfactor wordt vastgelegd, kan deze termijn maximaal drie maal voor één jaar verlengd worden op basis van een grondig onderbouwde motivatie waarin de aanvrager aan het Vlaamse Energieagentschap aantoont dat de geldigheidsduur van de startdatum onvoldoende is om het project in gebruik te nemen.

Een project kan maar een nieuwe startdatum krijgen voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan :

a) de installatie is nog niet in gebruik genomen;
b) zij beschikt nog steeds over de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning;

c) er zijn voor installaties op basis van zonne-energie minstens twaalf maanden en voor andere installaties minstens 36 maanden verstreken sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend;

Datum publicatie