eigen_frontfoto

Opwerking van biogas tot biomethaan

Foto bestand
TransBio opwerking tot biomethaan

De inspanningen voor het verduurzamen van de energiesector focusten de laatste jaren voornamelijk op de productie van groene stroom en in mindere mate op de productie van hernieuwbaar gas. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat biogas de dag van vandaag voornamelijk (en in Vlaanderen uitsluitend) gevaloriseerd wordt met on-site WKK-motoren. De noodzaak voor verduurzaming van het aardgasnetwerk komt vaak minder prominent naar voor maar, is daarom niet minder urgent. Grosso modo gebeurt de dag van vandaag immers twee derde van de niet-petroleum energieconsumptie op basis van aardgas.

Biomethaan, opgezuiverd biogas van aardgaskwaliteit, kan hierin een belangrijke rol spelen. Reeds vele Europese landen zetten nadrukkelijk in op dit hernieuwbaar gas, vanwege de vele voordelen die het biedt. Als aardgasvervanger kan het instaan voor de productie van groene warmte en als biobrandstof gebruikt worden in CNG-wagens of LNG-vrachtwagens of –schepen. Biomethaan kan ook voor langere tijd opgeslagen worden en zo bijdragen tot de stabiliteit van het elektriciteitsnet in tegenstelling tot elektriciteit opgewekt uit intermittente hernieuwbare bronnen.

Vlaanderen loopt achter op deze ontwikkelingen, maar kan een voorbeeld nemen aan de vele verschillende juridische, technische en stimulerende maatregelen in omliggende landen. Ook op Europees vlak dient er vooruitgang geboekt te worden. De ontwikkeling van een Europees registratiesysteem voor biomethaan zou het startschot kunnen zijn voor de Europese handel in biomethaan en de opstart ervan in Vlaanderen.