eigen_frontfoto

Vlaams Vergistingsforum brengt uitdagingen binnen de biogassector onder de aandacht

Vergistingsforum 2017

Op 14 december 2017 vond de 5de editie van het Vlaams Vergistingsforum plaats in Technologiecampus de Nayer van de KU Leuven. Met meer dan honderd deelnemers was het event een groot succes. Zowel uitbaters van biogasinstallaties, toeleveranciers van producten en kenniscentra toonden interesse in de Vlaams biogassector. 

De voormiddag van het forum stond voornamelijk in het teken van een aantal wettelijke wijzigingen van belang voor biogasbedrijven. Spijtig dat het kabinet Energie niet kon aanwezig zijn vanwege de drukte rond het Energiepact. Een gemiste kans voor beleidsmakers om kennis op te doen vanuit de praktijk. De Vlaamse biogassector leverde in 2016 namelijk een totale energieproductie van 777 GWh groene stroom en 1008 GWh groene warmte – een vergelijkbare energieproductie als deze uit windenergie op land. Hiermee vormt de biogassector een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie.

Na een inleidend woordje van Biogas-E lichtte Tore Content (Febiga, Federatie van Biogasbedrijven) de impact toe van de nieuwe regeling voor de verlenging van de toekenning van groene stroomcertificaten na afloop van de 10-jarige steunperiode voor biogasinstallaties. De federatie berekende voor nagenoeg elk Vlaamse biogasbedrijf de steunhoogte bij verlenging. Met de nieuwe regels zouden 11 installaties meer dan 70 euro per certificaat worden toegekend, 9 installaties tussen de 60 en 70 euro en 12 installaties minder 60 euro per certificaat. De federatie geeft aan dat enkel een steunhoogte van meer dan 70 euro per certificaat voldoende garantie biedt om een installatie verder uit te baten.

Kathy Van Damme (VREG) gaf uitleg bij de wijzigende tariefstructuur voor de netgebonden distributienettarieven. De distributienettarieven maken deel uit van de nettarieven. Dit zijn tarieven die u betaalt aan de netbeheerders voor het vervoer van energie. Daarnaast bestaat de energiefactuur nog uit de energieprijs en heffingen. De distributienettarieven bedragen voor KMO’s gemiddeld 48 % van de energiefactuur. De VREG wenst de tariefstructuur van de netgebonden distributienettarieven meer kostenreflectief te maken voor de distributienetbeheerder (DNB). De voornaamste kost van de DNB is het aanleggen van voldoende capaciteit voor de netgebruikers. De VREG voorziet daarom een omschakeling van een gedeeltelijk capaciteitstarief, waarbij gefactureerd wordt zowel op basis van de hoeveelheid afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit, als op basis van het piekvermogen (kW) naar een volledig capaciteitstarief, waarbij geen kWh-term meer aanwezig zal zijn.

De voornaamste opmerking hierbij uit het publiek was het feit dat er in de nieuwe tariefstructuur geen tijdsdimensie wordt opgenomen. De herziening van de tariefstructuur is een mooie kans voor de implementatie van dynamische injectietarieven, waarbij de prijs voor injectie wordt afgestemd op de ogenblikkelijke energievraag. Kathy Van Damme geeft aan dat enkel rekening houdt met de kosten op het niveau van het distributienet. Het bewaren van netevenwicht is een kost die niet gedragen wordt door de distributienetbeheerder, maar door de hoogspanningsnetbeheerder. Wanneer dynamische injectietarieven zullen geïmplementeerd worden in de tariefstructuur zullen die bijgevolg zelfs het netevenwicht tegenwerken. Voor de distributienetbeheerder brengt het namelijk extra kosten met zich mee wanneer biogasinstallaties volop gaan injecteren op momenten zonder wind en zon, omdat ze hiermee plaatselijk het net extra belasten.

Tijdens de namiddag konden de deelnemers aansluiten bij verschillende sessies rond de nieuwste innovaties in de biogassector. Zo werd een sessie georganiseerd rond flexibele energieproductie op biogasinstallaties. Biogasinstallaties kunnen op een vergelijkbare manier een aanvulling bieden op zonne- en windenergie als de grotere gascentrales. Wanneer de lijn wordt doorgetrokken dat eerst alle hernieuwbare energie benut moet worden vooraleer fossiele brandstoffen worden aangesneden, moet eerst de flexibiliteit van biogasinstallaties worden benut vooraleer grotere gascentrales worden aangesproken. Gezien Elia de bouw van 8 à 9 nieuwe gascentrales voorstelt om de kernuitstap in 2025 te behalen én biogasinstallaties diezelfde flexibiliteit in hernieuwbare vorm kunnen aanbieden, kan geconcludeerd worden dat het vermarkten en de uitbreiding van de flexibiliteit van de volledige biogassector een belangrijke bijdrage zal leveren aan de energietransitie.

De sessie kleinschalige vergisting bracht een overzicht van hoe een pocketvergister optimaal beheert wordt. Vergisting op boerderijschaal heeft duidelijk nog veel in zijn mars. Voldoende aandacht van de landbouwer voor het beheer van de installatie is hierbij echter wel van belang. In de sessie biomethaan werd een workshop gegeven over de implementatie van een registratiesysteem voor biomethaan. Biogas kan worden opgewaardeerd tot biomethaan, een groen equivalent van aardgas. Een registratiesysteem geeft de mogelijkheid, om net zoals bij groene stroom, enerzijds het fysieke aardgas te verkopen en anderzijds de groene meerwaarde te vermarkten.

Daarnaast werd tijdens de sessie digestaatbehandeling en nutriëntenrecuperatie aangetoond hoe nieuwe technologieën via projectwerking hun weg vinden naar de praktijk. Op het praktijkforum stelden Profex, Biolaese Nederland, Shaumann BioEnergy en Van Laecke group voor hoe hun diensten en producten hun bijdrage leveren aan de sector.

Met dank aan:

Hoofdsponsors

Sponsoros

Datum publicatie