eigen_frontfoto

Versoepeling aanleg directe lijnen en leidingen

hoogspanningskabel

De Vlaamse regering wil het gebruik van rechtstreekse elektriciteitslijnen en gasleidingen stimuleren door de voorwaarden enigszins te versoepelen. Tot op vandaag zijn er immers nog maar 6 aanvragen voor directe elektriciteitslijnen goedgekeurd, en nog geen enkele aanvraag voor directe gasleidingen. Een directe lijn is een elektriciteitslijn met een nominale spanning van minimaal 70kV die een productie-installatie met een afnemer verbindt. Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet. Meer informatie over de relevante regelgeving is terug te vinden in de VREG-mededeling MEDE-2017-01

De aanleg van een directe lijn of leiding moet steeds goedgekeurd worden door de VREG, indien de grenzen van de eigen site worden overschreden. De criteria werden zeer strikt afgetoetst aan de aanvraag, waardoor weinig aanvragen effectief werden goedgekeurd. Daarom is besloten deze criteria minder streng te beoordelen, waardoor een stijging in het aantal directe lijnen en leidingen verwacht wordt. Omdat directe lijnen en leidingen niet verbonden zijn aan de distributienettarieven, wordt een exploitatieheffing uitgewerkt zodat deze ook bijdragen aan het gewestelijk energiebeleid. Concreet is er enkel een heffing uitgewerkt voor directe lijnen die de grenzen van de eigen site overschrijden. Voor directe gasleidingen is er nog geen heffing voorzien, dit kan in de toekomst wel veranderen. WKK-installaties of hernieuwbare energie-installaties die elektriciteit injecteren op een directe lijn, komen wel in aanmerking voor warmtekracht- en groenestroomcertificaten.  

De versoepeling van de regelgeving rond de aanleg van directe lijnen, biedt kansen voor biogasinstallaties om rechtstreeks stroom te leveren aan naburige afnemers, zonder distributienettarieven te betalen. Dit voordeel wordt kleiner door de invoering van een exploitatieheffing, maar deze ligt in de regel onder de nettarieven.  

Exploitatieheffing

Omdat directe lijnen niet vallen onder de distributienettarieven, wordt een heffing in het leven geroepen zodat deze ook bijdragen aan het gewestelijk energiebeleid. De heffing wordt ingesteld op de exploitatie van de directe lijn, indien deze de eigen site verlaat. De heffing wordt berekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks wordt geïnjecteerd in de directe lijn en is voor de rekening van de beheerder van de directe lijn:

  • 53,83 €/MWh voor een afnemer aangesloten op laagspanning
  • 5,95 €/MWh voor een afnemer aangesloten op middenspanning
  • 0,36 €/MWh voor een afnemer aangesloten op hoogspanning of in eilandwerking

Indien de afnemer aangesloten is op meerdere spanningsniveaus, wordt het tarief gehanteerd dat geldt voor het hoogste spanningsniveau waarop de afnemer is aangesloten. Het tarief zal bovendien vanaf het heffingsjaar 2020 geïndexeerd worden volgens de veranderingen in de elektriciteitsdistributienettarieven ten opzichte van eind 2018.

De lokale distributienetbeheerder is verplicht elke direct lijn uit te rusten met een meter die toelaat de elektriciteit die geïnjecteerd wordt te meten. Op basis van deze metingen zal de jaarlijkse hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit bepaald worden. 

Bestaande directe lijnen 

Bestaande directe lijnen zullen ook vallen onder de nieuwe exploitatieheffing, indien de lijn de eigen site verlaat. De lokale distributienetbeheerder zal tegen eind 2018 alle directe lijnen voorzien moeten hebben van een meter, zodat de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit kan gemeten worden voor de berekening van de heffing. De kosten voor de meter en de plaatsing ervan zijn ten laste van de beheerder van de directe lijn. 

Directe biogasleiding

De wetgeving over het gebruik en de aanleg van directe leidingen wordt gedefinieerd als aardgasleidingen buiten het aardgasdistributienet. Momenteel is deze regelgeving dus niet van toepassingen op rechtstreekse biogas- of biomethaanleidingen. Het is echter best mogelijk dat deze wetgeving zal aangepast worden eens een directe biogasleiding in Vlaanderen zou geplaatst worden. 

Meer info: zie memorie van toelichting en wijziging Energiedecreet

Datum publicatie