eigen_frontfoto

Biomethaan kan gasverbruik vergroenen

biomethaaninstallatie

Uit een recente studie van Biogas-E, het kennisplatform voor biogas in Vlaanderen, blijkt dat er meer dan één miljard m³ biomethaan of groen gas kan geproduceerd worden uit organische afvalstromen en restfracties. Hierdoor zou 8,75% van onze huidige gasvraag vergroend kunnen worden. Toch komt de productie van biomethaan niet van de grond in Vlaanderen, in tegenstelling tot onze buurlanden.

Biomethaan is een hernieuwbaar gas met dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas, dat ontstaat uit de vergisting van organische afvalstromen, wordt opgezuiverd zodat het zonder problemen kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Biomethaan is dus een win-win verhaal: aardgastoepassingen kunnen overschakelen op een duurzaam en CO2-arm alternatief, zonder dat de bestaande infrastructuur moet aangepast worden.

Momenteel is de biogassector in Vlaanderen verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. Volgens Biogas-E kan dit cijfer toenemen door de productie van biomethaan. Bedrijven en particulieren zijn immers steeds meer op zoek naar mogelijkheden om hun energieverbruik te vergroenen. De switch van aardgas naar biomethaan is een eenvoudige en efficiënte keuze, zeker voor toepassingen die moeilijk te elektrificeren zijn.

Het vergroenen van de gasvraag is dan ook een heikel punt in de huidige discussie rond het energiepact. Momenteel ligt de focus maar al te vaak op de productie van hernieuwbare elektriciteit, terwijl het gasverbruik bijna dubbel zo groot is als elektriciteitsverbruik. Bovendien zal door het sluiten van de kerncentrales en het afstappen van aardolie, het gasverbruik enkel maar stijgen in de toekomst. Naar schatting zal tegen 2030 het gasverbruik toegenomen zijn tot 146,4 TWh, een stijging van 23% ten opzichte van het huidig gasverbruik. Om een stijging in de uitstoot van broeikasgassen te vermijden, moet er dringend gekeken worden naar de mogelijkheden die hernieuwbaar gas biedt.

Momenteel zorgt het gebrek aan ondersteuning ervoor dat nog maar één biomethaaninstallatie in Vlaanderen in aanbouw is. Wanneer we kijken naar onze buurlanden zien we dat, bij een voldoende ondersteuning vanuit de overheid, de productie van biomethaan een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het gasverbruik.  

Het Interfederaal Energiepact voorziet dat tegen 2050 enkel nog maar duurzaam gas in België aanwezig mag zijn. Uit de studie van Biogas-E blijkt dat biomethaan een belangrijke rol hierin kan spelen voor Vlaanderen, maar dat het eveneens niet voldoende zal zijn om in te staan voor het volledige gasverbruik. Biomethaan heeft het potentieel om energietoepassingen te vergroenen die moeilijk te elektrificeren zijn, maar extra inspanningen zijn nodig om de productie van biomethaan van de grond te krijgen.

Datum publicatie
Tags