eigen_frontfoto

Wijziging van de voorwaarden voor derogatie in het mestdecreet (VLAREME)

WFranz, Laakirchen (pixabay)

Om het water te beschermen tegen vervuiling door stikstof uit de landbouw, schrijft de Europese Nitraatrichtlijn een maximum van 170 kg N/ha/jaar voor in nitraatgevoelige gebieden. Voor bepaalde teelten is evenwel een derogatie voor stikstof (N) uit dierlijke oorsprong mogelijk zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Dit om de landbouw te verduurzamen door het hergebruik van stikstof uit dierlijke bronnen ter vervanging van kunstmest. 

In het kader van MAP 5 werd deze derogatie op bedrijfsniveau opgevolgd waartegen de Europese Unie in november 2019 bezwaar maakte. De Unie stelt dat het bij de benadering op bedrijfsniveau om een schending van de richtlijn gaat. Want deze vergt een opvolging van de bemesting op perceelniveau en niet bedrijfsniveau. Het probleem bij de benadering op bedrijfsniveau is dat ze een afwijking van de maximale bemestingsnorm op sommige percelen toelaat zolang het resultaat op bedrijfsniveau binnen de norm is.

En precies dat mag volgens de Unie niet. Om die reden worden de voorwaarden die een landbouwer moet naleven om een derogatie te krijgen (artikel 5.1.1 van VLAREME) aangevuld:

  • De dierlijke bemestingsnormen moeten op perceelniveau toegepast worden.
  • Het derogatielandbouwbedrijf moet de entiteit die de derogatie monitort toegang geven tot zijn percelen voor bemonstering. 

Concreet betekent dat voor de derogatieperiode 2019-2022 dat het niet meer mogelijk zal zijn op één perceel van een bedrijf dubbel zo veel N (zowel dierlijke N als werkzame N) uit te rijden indien het totaal op bedrijfsniveau niet overschreden wordt (artikel 13, §9, tweede lid). Dit artikel is niet langer van toepassing omdat de Commissie aangaf dat dit niet conform de Europese richtlijn (91/676/EEG) was.

De beslissing tot wijziging ligt vandaag bij de Raad van State die begin mei zijn advies zal geven. Biogas-E houdt je op de hoogte van de definitieve beslissing die volgt.  

foto: © WFranz (pixabay)

Datum publicatie