eigen_frontfoto

Ode

Het Bio-Energieplatform is de sectorvereniging voor bio-energie in Vlaanderen en valt onder de koepelwerking van ODE Vlaanderen.

 

ODE Vlaanderen, de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaams Gewest.

ODE organiseert het overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven onderling en met de overheid, via overlegplatformen per hernieuwbare energiebron.

Vanuit deze netwerking wil ODE bijdragen aan concrete beleidsvoorstellen voor de uitbouw van duurzame energie in Vlaanderen.

 

Als technologieplatform van ODE verenigt het Bio-Energieplatform de alle actoren uit de waardeketen van bio-energie: producenten, onderhoudsbedrijven, machinefabrikanten, toeleveranciers, projectontwikkelaars, studiebureaus, kenniscentra en investeerders.

 

Het Bio-Energieplatform heeft een krachtige stem naar de overheid, de regulatoren en de netbeheerders en wil ook u vertegenwoordigen. Het bio-energieplatform volgt het beleid op rond alle biomassastromen, met een focus op duurzame hout-reststromen (houtafval, bosresiduen, etc.). We volgen daarnaast ook onderwerpen zoals vergisting, grassificatie, groen gas, biomethaan, groene waterstof op, maar hierbij worden maximale synergiën gezocht met andere platformen actief in de biomassa-sector, zoals Biogas-e. De huidige werkingsprioriteit van het bio-energieplatform is de ondersteuning voor, administratie rond en duurzaamheid van de energetische valorisatie van houtige biomassa.'

 

Image
bio-e