eigen_frontfoto

Extra debietmeters op biogasinstallaties moeten werking controleren

mestverwerking

UPDATE 26/02/2021: Reeds geïnstalleerde interne meters ten laatste 31/12/2025 digitaal en geautomatiseerd

De afgelopen jaren werden verschillende inbreuken vastgesteld bij omgevingscontroles van mestverwerkingsinstallaties en biogasinstallaties, alsook grote verschillen tussen de inhoudswaarden van mest. In het meest recent mestactieplan (MAP6) werd reeds beslist om extra debietmeters te plaatsen om de correcte werking van mestverwerkings- of bewerkingsinstallaties beter te kunnen opvolgen. Zo wil de Mestbank een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutriëntenstromen binnen een installatie.

Op 28 februari 2021 werd het besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd dat de plaatsing en de werking van de debietmeters specifieert. Ten laatste op 1 januari 2022 moeten alle biogasinstallaties, mestverwerkers en producenten van andere meststoffen in regel zijn met het nieuwe besluit. De regels van dit besluit zijn enkel van toepassing op vloeibare meststoffen en –stromen.

Op elk aan- of afvoerpunt van vloeibare meststromen, zowel dierlijke als andere mest, zal er een debietmeter geplaatst moeten worden. Aanvullend zullen ook alle relevante interne overgangen moeten gemonitord worden met een debietmeter. Een relevante interne overgang wordt gedefinieerd als een interne overgang die de werking van de biogasinstallatie staaft. Uit de gegevens die door de debietmeters geregistreerd worden, moet blijken dat de mest verwerkt of bewerkt wordt volgens het ontwerp van de installatie. De Mestbank zal in overleg met de betrokken uitbater per installatie de relevante interne overgangen bepalen.

De debietmeters zullen hun metingen automatisch moeten doorsturen naar het internetloket van de Mestbank. Bij elke weging zal het begin- en eindmoment en de meterstand moeten doorgegeven worden. Indien de weging betrekking heeft op een aan- of afvoer waarvoor een transportdocument is opgemaakt, moet het nummer van dit document geregistreerd worden en samen met de gegevens van de weging digitaal doorgestuurd worden. Een uitzondering wordt toegestaan voor debietmeters op relevante interne overgangen, die voor 1 januari 2021 geïnstalleerd zijn. Voor deze overgangen dienen de gegevens niet automatisch en digitaal doorgestuurd te worden tot ze vervangen worden (ten laatste voor 1 januari 2026). De gegevens van de wegingen moeten wel in een register genoteerd worden en beschikbaar zijn op verzoek.

Voor de aanvoer van vloeibare meststromen kan een afwijking aangevraagd worden bij de Mestbank voor het gebruik van een bestaande weegbrug ter registratie van deze stromen. De weegbrug moet echter voor 1 januari 2020 in gebruik genomen zijn en in staat zijn om de gegevens digitaal en correct door te sturen. Bij aanvoer van ruwe dierlijke mest moet het transport gebeuren met het AGR-GPS-systeem. Tussen de opslag van ruwe mest en de vergistingstank moet er dan wel weer een debietmeter geplaatst worden.

Indien de metingen niet correct worden uitgevoerd of de geplaatste debietmeters onvoldoende de correcte werking van de installaties staven, kan de Mestbank de plaatsing van extra debietmeters verplichten of een aan- of afvoerverbod van meststoffen opleggen.

De minister behoudt het recht om nadere regels over de registratie van de gegevens, de technische vereisten van de debietmeters en de wijze waarop de correct werking van de debietmeter gecontroleerd wordt, te bepalen. Het VITO heeft aanvullend een code goede prakrijk voor het gebruik van debietmeters bij mestverwerkingsinstallaties opgesteld, om meer duidelijkheid te scheppen over de technische vereisten waaraan debietmeters moeten voldoen.

Er is een overgangsperiode voorzien tot en met 31 december 2021, waarbij installaties mogen blijven gebruik maken van de bestaande weegmethodes zolang ze nog niet in staat zijn de wegingen uit te voeren zoals gespecifieerd in het nieuwe besluit. Uitbaters van de mestbewerkings- of verwerkingsinstallaties moeten immers de tijd krijgen om de debietmeters te bestellen en te plaatsen, en de aanvraag tot registratie in te dienen. 

Nog vragen? Bekijk zeker onze FAQ's debietmeters.

foto: © Vlaamse Landmaatschappij

Datum publicatie