eigen_frontfoto

energiebesluit

Verzamelbesluit VII – wijziging Energiebesluit

Datum publicatie

Update - Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering het Energiebesluit definitief op 8 juli (zie bijlages).

Een nieuw verzamelbesluit werd voor de tweede keer principieel goedgekeurd op 6 mei, waarna de Raad van State nog advies moet leveren. Tegen het zomerreces wordt verwacht dat de verschillende wijzigingen aan het Energiebesluit definitief worden goedgekeurd. In het verzamelbesluit staan een aantal beslissingen die relevant zijn voor de biogassector:

Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft een aantal aanpassingen aan het Energiebesluit doorgevoerd die een directe impact hebben op de steun voor nieuwe biogas- en biomethaanprojecten. Deze wijzigingen werden reeds aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord en zullen van kracht zijn voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021.

Wijziging Energiebesluit: verlaging IRR

Datum publicatie

De berekening van de onrendabele toppen voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten voor biogasinstallaties wordt gewijzigd vanaf 1 januari 2020. De waarde vastgelegd voor de IRR (Internal Rate of Return) wordt verlaagd van 12% naar 10,5%. De IRR legt het minimum rendement vast voor de gemaakte investering. Door de lage rente van de afgelopen jaren, zijn de rendementen op geïnvesteerd eigen vermogen gestegen. Ter compensatie voor deze lage rente wordt nu de IRR teruggebracht.

Vlaamse superministerraad: Impact op de biogassector

Datum publicatie

Op de Vlaamse superministerraad van afgelopen vrijdag (20/07/2018) zijn een aantal principiële beslissingen genomen die ook invloed hebben op toekomstige biogas- en biomethaaninstallaties. Voordat deze beslissingen definitief worden ingevoerd, dient er eerst nog advies ingewonnen te worden bij de bevoegde instanties. Biogas-E geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die op til zijn.

Vastlegging Bf voor nieuwe biogasinstallaties met startdatum vanaf 1 april 2018

Datum publicatie

Voor biogasinstallaties met een startdatum vanaf 1 april 2018 verandert de steunperiode van 10 jaar naar 15 jaar. De verlenging van de steunperiode is gebaseerd op het gegeven dat belangrijke onderdelen van biogasinstallaties een levensduur hebben van minstens 15 jaar en dat het tevens de doelstelling is om deze installaties ook minstens 15 jaar operationeel te houden. De steunperiode wordt daarom verlengd tot de minimale vooropgestelde levensduur van de installatie, namelijk 15 jaar.

Vlaamse Regering creëert opening voor flexibele energieproductie op biogasinstallaties

Datum publicatie

Op 14 juli 2017 werd het ontwerp van het decreet tot wijziging van het energiedecreet goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen betreffen de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale meters in Vlaanderen en de daaruit vloeiende data. Daarnaast bevat het ontwerpdecreet twee aanpassingen met betrekking tot de ondersteuning van hernieuwbare energietechnologieën via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Enerzijds wordt de steun via certificaten niet langer beperkt tot de vastgelegde afschrijfperiode.

Energiebesluit gewijzigd: Wat verandert er voor biogasinstallaties?

Datum publicatie

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit. De belangrijkste wijzigingen zijn de aangepaste duurzaamheidscriteria voor energieproductie uit vaste en gasvormige biomassa (biogas) en het afschaffen van een aantal categorieën voor biogasinstallaties.