eigen_frontfoto

pocketvergisting

Advies WeComV ammoniakemissies bij pocketvergisting

Datum publicatie

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) behandelde recent het dossier rond de ammoniakuitstoot van pocketvergisters bij rundveestallen. Concreet werd geconcludeerd dat de toepassing van pocketvergisting op een rundveestal niet leidt tot een significante netto-toename in ammoniakemissie t.o.v. een rundveestal zonder pocketvergisting. Aan volgende voorwaarden moet dan wel worden voldaan: 
-    Gesloten leidingen voor het overbrengen van de mest naar de digestaatopslag 
-    Gesloten digestaatopslag

Witloofvergisting binnenkort mogelijk?

Datum publicatie

Het hoge energieverbruik op witloofbedrijven in combinatie met de hoge energieprijzen doet de energiefactuur van Vlaamse witlooftelers geen goed. Via de Operationele Groep (OG) ChicoryRePowered wordt nagegaan wat de randvoorwaarden zijn voor witloofbedrijven om op een rendabele manier in hun eigen energie te voorzien door middel van pocketvergisting, en op die manier ook een milieuwinst te boeken. Projectpartners en geïnteresseerde telers worden via deze operationele groep samengebracht om de kansen en drempels in kaart te brengen.

Pocketvergisting en nabewerking boosten via nieuw project

Datum publicatie

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energie- als kunstmestprijzen hoog. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar die landbouwers in staat kunnen stellen om meer zelfvoorzienend te worden op deze vlakken. Met het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' zetten we in op (vernieuwde) bewustmaking van pocketvergisting en nabewerking van mest of digestaat.

Onderzoeksresultaten Pocket Power samengebracht in integraal rapport

Datum publicatie

Gedurende vier jaar werd in kader van het project Pocket Power onderzoek verricht naar kleinschalige vergisting of pocketvergisting van landbouwreststromen. Tijdens dit onderzoek werd in het bijzonder aandacht besteed aan het broeikasgasemissiereductiepotentieel door pocketvergisting op melkveebedrijven en aan de mogelijke uitbreiding van deze techniek naar andere agrarische subsectoren dan de melkveesector. De resultaten werden recent samengebracht in een integraal onderzoeksrapport.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

Wettelijk kader rond het gebruik van digestaat afkomstig van kleinschalige vergisting

Datum publicatie

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. In de regel spreekt men van pocketvergisting wanneer het geïnstalleerd vermogen kleiner is dan of gelijk aan 200 kWe en er maximaal 5.000 ton bedrijfseigen biomassa/jaar gevoed wordt aan de vergister.

Brochure kleinschalige vergisting

Datum publicatie

De laatste tien jaar investeerden al heel wat landbouwers in een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister. De technologie maakt het mogelijk om hernieuwbare energie te produceren uit bedrijfseigen afvalstromen, en de uitstoot van broeikasgasemissies te verlagen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt pocketvergisting ook voor minder geurhinder en minder methaanemissies bij de mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf.

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

Datum publicatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt investeringen in de land- en tuinbouw. De bedoeling is de landbouw te verduurzamen door bepaalde technologieën te steunen. Alle drie maanden publiceert het departement Landbouw en Visserij een limitatieve lijst met de technologieën die in aanmerking komen voor de steun.

De laatste zogenoemde blokperiode die op 1 oktober 2019 begon, houdt twee positieve wijzingen in voor pocketvergisters: