eigen_frontfoto

pocketvergisting

Onderzoeksresultaten Pocket Power samengebracht in integraal rapport

Datum publicatie

Gedurende vier jaar werd in kader van het project Pocket Power onderzoek verricht naar kleinschalige vergisting of pocketvergisting van landbouwreststromen. Tijdens dit onderzoek werd in het bijzonder aandacht besteed aan het broeikasgasemissiereductiepotentieel door pocketvergisting op melkveebedrijven en aan de mogelijke uitbreiding van deze techniek naar andere agrarische subsectoren dan de melkveesector. De resultaten werden recent samengebracht in een integraal onderzoeksrapport.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

Wettelijk kader rond het gebruik van digestaat afkomstig van kleinschalige vergisting

Datum publicatie

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. In de regel spreekt men van pocketvergisting wanneer het geïnstalleerd vermogen kleiner is dan of gelijk aan 200 kWe en er maximaal 5.000 ton bedrijfseigen biomassa/jaar gevoed wordt aan de vergister.

Brochure kleinschalige vergisting

Datum publicatie

De laatste tien jaar investeerden al heel wat landbouwers in een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister. De technologie maakt het mogelijk om hernieuwbare energie te produceren uit bedrijfseigen afvalstromen, en de uitstoot van broeikasgasemissies te verlagen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt pocketvergisting ook voor minder geurhinder en minder methaanemissies bij de mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf.

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

Datum publicatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt investeringen in de land- en tuinbouw. De bedoeling is de landbouw te verduurzamen door bepaalde technologieën te steunen. Alle drie maanden publiceert het departement Landbouw en Visserij een limitatieve lijst met de technologieën die in aanmerking komen voor de steun.

De laatste zogenoemde blokperiode die op 1 oktober 2019 begon, houdt twee positieve wijzingen in voor pocketvergisters:

Omschakeling naar investeringssteun voor kleinschalige vergisting: Veelgestelde vragen.

Datum publicatie

Vanaf 1 januari 2018 krijgen startende kleinschalige biogasinstallaties met een geïnstalleerd vermogen tot en met 10 kWe geen steun meer via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Er wordt door het VEA een overgang naar investeringssteun voorzien. Nadat het systeem enkele maanden in werking is, komen nogal wat vragen naar boven. Biogas-E zet ze voor u op een rijtje. Heeft u nog een vraag? Neem contact op via info@biogas-e.be.

Wat is de hoogte van de investeringsteun?