eigen_frontfoto

emissies

Emissiestudie Vlaamse biogassector

Datum publicatie

Witteveen+Bos voerde in opdracht van de VMM een studie uit naar de emissies van grootschalige biogasinstallaties in Vlaanderen met als doel de inventarisatie ervan te verbeteren. De focus lag op de uitstoot en onderlinge relatie van methaan, lachgas, NOx en ammoniak in de verschillende processtappen van anaerobe vergisting. Voor deze studie ging het studiebureau in gesprek met verscheidene organisaties. Biogas-E trad gedurende de studie op als lid van de stuurgroep.

Advies WeComV ammoniakemissies bij pocketvergisting

Datum publicatie

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) behandelde recent het dossier rond de ammoniakuitstoot van pocketvergisters bij rundveestallen. Concreet werd geconcludeerd dat de toepassing van pocketvergisting op een rundveestal niet leidt tot een significante netto-toename in ammoniakemissie t.o.v. een rundveestal zonder pocketvergisting. Aan volgende voorwaarden moet dan wel worden voldaan: 
-    Gesloten leidingen voor het overbrengen van de mest naar de digestaatopslag 
-    Gesloten digestaatopslag

Overzicht methaanemissies bij anaerobe vergisters

Datum publicatie

In samenwerking met internationale biogasexperts lanceerde de European Biogas Association (EBA) een document met uitvoerige informatie over methaanemissies afkomstig van installaties voor anaerobe vergisting. Dit ter ondersteuning en advisering van de biogassector, Europese beleidsmakers en operatoren van anaerobe vergisters. Het document geeft een technisch overzicht van optredende emissies, lekdetectie en emissiemeting (kwantificering), mitigatiestrategieën en resultaten van meetcampagnes.

Ledenevent Biogas-E & Febiga - 07/11/2019

Datum publicatie
Datum Locatie

Donderdag, 7 november 2019

Begin: 18uur

Via Via Reiscafé

Zandpoortvest 50 (ingang in het park), 2800 Mechelen

 

Het in kaart brengen van de broeikasgasbalans van biogasinstallaties wordt steeds belangrijker.