eigen_frontfoto

RENURE

Openbare consultatie Nitraatrichtlijn

Datum publicatie

Wat is de Nitraatrichtlijn? 

Het doel van de Nitraatrichtlijn is om de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de EU te beschermen, meerbepaald voor vervuiling door nitraten afkomstig van de landbouw. De richtlijn legt hiervoor het volgende op:

Aanbevelingen Commissie om hoge kunstmestprijzen te beteugelen

Datum publicatie

De meststoffensector heeft het zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. Vorige week communiceerde de Europese Commissie enkele voorstellen tot korte- en lange termijn maatregelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te garanderen. Dit vanuit de visie om negatieve effecten op de landbouwkundige opbrengsten, en daaraan gekoppelde voedseltekorten, ten gevolge van hoge kunstmestprijzen te vermijden. Ze zetten hoofdzakelijk in op een versnelde transitie richting duurzame voedselproductie en innovatieve technologieën.

VCM doet oproep naar Vlaamse RENURE producenten

Datum publicatie

De Nitraatrichtlijn legt vast dat er niet meer dan 170 kg dierlijke stikstof (N) per hectare per jaar op het veld mag worden verspreid. Dit beperkt het gebruik van dierlijke mest en producten afkomstig van dierlijke mest (bv. digestaat). In 2018 ging, op vraag van DG Environment (DG ENVI), het project SAFEMANURE van start, waarin het Europees Joint Research Center criteria onderzocht waaraan moet voldaan worden willen gerecycleerde meststoffen uit dierlijke mest als kunstmestvervanger fungeren.