eigen_frontfoto

biomethaan

Aanpassing procedure investeringssteun biomethaan

Datum publicatie

In uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering is een verhoging voorzien van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. Deze ‘kapitaalinjectie’ gaat gepaard met een evaluatie van de call groene warmte, waaronder de investeringssteun voor biomethaan valt. Op vrijdag 2 juli heeft de Vlaamse regering ingestemd met een aantal wijzigingen aan het regelgevend kader van de call. De belangrijkste wijzigingen voor de steun van biomethaanproductie worden overlopen.

Langetermijnvisie voor biomethaan in België

Datum publicatie

Het Europese H2020-project REGATRACE wil de marktopname van biomethaan versnellen in 15 Europese landen, waaronder België. Als partner van EBA, de Europese Biogas Associatie, is Biogas-E verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België.

Nieuwe studie over gassysteem in 2050

Datum publicatie

Begin juni publiceerde de FOD Economie een nieuwe studie over de rol van gasvormige energiedragers in een klimaatneutraal België. Tegen 2050 wil België, in lijn met de Europese doelstellingen, klimaatneutraal zijn. Om het energiesysteem te vergroenen, wordt er voornamelijk gerekend op een doorgedreven elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Toch zullen gassen een belangrijke rol blijven spelen in het energiesysteem, om de technische en economische beperkingen van een volledige elektrificatie op te vangen.

Biomethaanpotentieel per gemeente in kaart gebracht

Datum publicatie

Eerste resultaten van de ‘Deep Dive study Green Gas Platform: a roadmap for anaerobic digestion by 2050’.

De huidige biogassector gebruikt slechts 14% van het beschikbare biogaspotentieel in Vlaanderen. Dat is de opvallende conclusie van het eerste deel van de Deep Dive Study, uitgevoerd door het Green Gas Platform. Voornamelijk biomassastromen afkomstig van de landbouw, zoals mest, oogstresten en op termijn tussengewassen, worden nog onderbenut.

Update gaswet faciliteert transport biomethaan

Datum publicatie

De Kamercommissie Energie heeft unaniem het wetsvoorstel van minister Van der Straeten aangenomen dat een update van de Gaswet voorziet. In het nieuwe wetsontwerp is er een verduidelijking van het geldende kader voor het vervoer van hernieuwbare gassen, waaronder biogas, en het mengen daarvan met aardgas.

Weer geen biomethaan in nieuwe call groene warmte

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 27/01/2021 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groene warmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling. In totaal wordt er een budget voorzien van 15 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro voor nuttige-groenewarmte-installaties en 12 miljoen euro voor  de benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling.

Europese Commissie rekent op biogas voor reductie methaanuitstoot

Datum publicatie

De Europese Commissie lanceert een nieuwe strategie om de uitstoot van methaangassen in Europa terug te dringen. De reductie van methaanemissies is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

De nieuwe strategie focust op verschillende maatregelen om de uitstoot van methaan te reduceren in de landbouw-, afval- en energiesector. Samen zijn deze sectoren immers verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde methaanuitstoot, ten gevolge van menselijke activiteiten.

Eerste biomethaaninstallatie in Wallonië

Datum publicatie

Begin oktober werd de eerste biomethaaninstallatie in Wallonië ingehuldigd, in aanwezigheid van de Waalse ministers voor landbouw (W. Borsus), en voor klimaat en energie (P. Henry). De biogasinstallatie Cinergie in Fleurus zal jaarlijks 100.000 ton aan agrarische en industriële reststromen verwerken tot biogas. Eens het biogas is opgezuiverd zal het rechtstreeks geïnjecteerd worden in het Waalse gasnet. De installatie is uitgerust met een injectiecapaciteit van 600 m³ biomethaan per uur.

Gas.be kent premie toe aan biomethaanprojecten

Datum publicatie

Gas.be lanceert een premie voor biomethaanprojecten in België die injecteren in het transport- of distributienet. Met deze actie wil gas.be de productie van biomethaan stimuleren. Deze premie kan gecombineerd worden met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid.

Per project bedraagt de premie maximaal 20.000 euro, zolang het voorziene budget niet wordt overschreden. De aanvraagprocedure loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020