eigen_frontfoto

bio-economie

Steun voor piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Datum publicatie

Midden september stelde het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) de oproep ‘Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ open. Deze maakt het mogelijk steun aan te vragen om de haalbaarheid van het opschalen van toepassingen in de bio-economie te testen. De oproep moet drempelverlagend en sensibiliserend werken voor kleinere bedrijven en projecten die nood hebben aan pilootinfrastructuur-testen. 

Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

Datum publicatie

Vlaanderen wil de omschakeling maken naar een meer circulaire economie, waarbij het sterkt rekent op de bio-economie. In een bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals biogebaseerde producten. Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft daarom een beleidsplan bio-economie voorgesteld dat de nadruk legt op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw.

TransBio Summer School

Datum publicatie
English Version Below

Biogas-E en de Universiteit Gent - als mede-organisatoren van de EBA conferentie - hebben het intitiatief genomen om een Summer School te organiseren die opgebouwd is rond deze EBA-conferentie. De conferentie maakt tevens ook integraal deel uit van de Summer School.

Mestvalorisatie sleutelfactor op weg naar duurzame biobased economy

Datum publicatie

De Dutch Biorefinery Cluster (DBC) heeft vanuit de ervaringen met een aantal zogenoemde ‘icoonprojecten’ een aantal elementen benoemd die bepalen of initiatieven voor mestvalorisatie succesvol en uiteindelijk zelfstandig economisch kunnen draaien. Hoewel onderstaande de standpunten van het DBC voor de sector in Nederland beschrijft, kunnen deze in grote mate ook voor Vlaanderen worden overgenomen. De voornaamste elementen, naast een aantal intrinsieke randvoorwaarden voor (biogebaseerde) ondernemingen, zijn volgens het DBC:

Nederland breekt lans voor gerecupereerde fosfaatmeststoffen

Datum publicatie

OVAM en Het Nederlands nutriëntenplatform delen ons mee dat vanaf 1 januari 2015 de gerecycleerde fosfaatproducten struviet, magnesiumfosfaat en dicalciumfosfaat opgenomen zijn in de lijst van meststoffen onder het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (vergelijkbaar met de Vlaamse Map V). Hiermee wordt de kers op de taart gesteld van een initiatief dat reeds in 2011 aanvang heeft genomen onder het Ketenakkoord onderschreven door diverse actoren in de sector en de Nederlandse overheid. Hiermee wordt een lans gebroken voor gerecupereerde waardevolle kunstmestalternatieven.

Anaerobe vergisting centraal in het biorefinery concept

Datum publicatie

Dr. Michael Müller van het PFI instituut in Duitsland stelde op de Progress in Biogas III conferentie een totaalconcept voor waarbij de biovergisting een sleutelrol speelt in de raffinage van biologische substraten.

EBA, de European Biogas Association, heeft een visienota opgesteld over bio-economie

Datum publicatie

In een bio-economisch model worden voedsel, voeders, materialen en energie afgeleid van biomassa en is er dus geen of weinig afhankelijkheid van fossiele bronnen. Daarom is biomassa een zeer belangrijke grondstof in het kader van de uitputting van fossiele bronnen. Biogebaseerde producten moeten, onafhankelijk van de finale bestemming, op een duurzame manier geproduceerd en toegepast worden, wat betekent dat ze moeten voldoen aan sociale, economische- en milieuvoorwaarden.