eigen_frontfoto

kleinschalige vergisting

Emissiereductie mestbe- en verwerking op melkveebedrijven becijferd

Datum publicatie

Update: Eind augustus werd met de publicatie van het Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV), de weg voor de aanstelling van een nieuw adviescomité opengelegd.

Brochure kleinschalige vergisting

Datum publicatie

De laatste tien jaar investeerden al heel wat landbouwers in een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister. De technologie maakt het mogelijk om hernieuwbare energie te produceren uit bedrijfseigen afvalstromen, en de uitstoot van broeikasgasemissies te verlagen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt pocketvergisting ook voor minder geurhinder en minder methaanemissies bij de mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf.

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

Datum publicatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt investeringen in de land- en tuinbouw. De bedoeling is de landbouw te verduurzamen door bepaalde technologieën te steunen. Alle drie maanden publiceert het departement Landbouw en Visserij een limitatieve lijst met de technologieën die in aanmerking komen voor de steun.

De laatste zogenoemde blokperiode die op 1 oktober 2019 begon, houdt twee positieve wijzingen in voor pocketvergisters:

Uitrol digitale meters: voorstel wijziging Energiedecreet

Datum publicatie

Op vrijdag 14 juli 2017 werd het ontwerp voor de wijziging van het Energiedcreet goedgekeurd, wat betreft de uitrol van de digitale meters. Dit is een volgende stap in de gefaseerde uitrol van digitale meters in Vlaanderen. De digitale meter is volgens de Vlaamse Regering cruciaal in de transistie naar een decentraal energiesysteem en de verdere uitbouw van decentrale productie van groene energie.

Energiebesluit gewijzigd: Wat verandert er voor biogasinstallaties?

Datum publicatie

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit. De belangrijkste wijzigingen zijn de aangepaste duurzaamheidscriteria voor energieproductie uit vaste en gasvormige biomassa (biogas) en het afschaffen van een aantal categorieën voor biogasinstallaties.

Landbouwers en politici tekenen voor duurzaamheid

Datum publicatie

Landbouwbedrijven gaan steeds bewuster met energie om. Zo wekt melkveehouder Koen Dendauw uit Sint-Eloois-Winkel met een pocketvergister stroom op uit de mest. Hij heeft daardoor een zo goed als energieneutraal bedrijf. Europa stak tot eind vorig jaar 730 miljoen euro in zo’n initiatieven. Politici uit onze regio engageren zich om die innovatie in de landbouw verder te ondersteunen.

Via onderstaande link kan je het filmpje op Focus/WTV consulteren: