eigen_frontfoto

bandingfactor

Actualisatie van bandingfactoren voor biogasprojecten

Datum publicatie

Update - Op 28 oktober en 21 december keurden respectievelijk de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet, dat de actualisatie bevat, definitief goed. Hoe onderstaande wijzigingen in praktijk zullen worden doorgevoerd, dient nu nog concreet te worden vastgelegd.

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2023

Datum publicatie

Op 12 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2023. Deze twee begrippen staan centraal in de huidige ondersteunings- mechanismen voor hernieuwbare energiebronnen, en bepalen dus mee het aantal certificaten die een installatie krijgt voor de productie van groene energie (meer informatie).

Definitief OT/Bf-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2022

Datum publicatie

Op 8 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Vermits de maximale bandingfactoren voor groenestroom- en WKK-projecten op basis van biogas reeds zijn vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), met respectievelijk een waarde van 0,72 in plaats van 0,76 in 2021 en een ongewijzigde waarde van 1, kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie met zekerheid worden bepaald.

Vastlegging bandingfactor voor nieuwe biogasinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2020

Datum publicatie

In het Belgische Staatsblad werden op 9 december 2019 de nieuwe bandingfactoren gepubliceerd voor groenestroom- en warmtekrachtprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Voor biogasinstallaties blijven de projectcategorieën en de bandingfactoren onveranderd.

De bandingfactor wordt met elke MWh groene stroom of elke MWh primaire energiebesparing vermenigvuldigd om het aantal GSC en WKC te bepalen. Meer informatie over de berekeningswijze vindt u hier.

Vastlegging Bf voor nieuwe biogasinstallaties met startdatum vanaf 1 april 2018

Datum publicatie

Voor biogasinstallaties met een startdatum vanaf 1 april 2018 verandert de steunperiode van 10 jaar naar 15 jaar. De verlenging van de steunperiode is gebaseerd op het gegeven dat belangrijke onderdelen van biogasinstallaties een levensduur hebben van minstens 15 jaar en dat het tevens de doelstelling is om deze installaties ook minstens 15 jaar operationeel te houden. De steunperiode wordt daarom verlengd tot de minimale vooropgestelde levensduur van de installatie, namelijk 15 jaar.