eigen_frontfoto

Onderzoeksresultaten Pocket Power samengebracht in integraal rapport

Onderzoeksrapport_PocketPower

Gedurende vier jaar werd in kader van het project Pocket Power onderzoek verricht naar kleinschalige vergisting of pocketvergisting van landbouwreststromen. Tijdens dit onderzoek werd in het bijzonder aandacht besteed aan het broeikasgasemissiereductiepotentieel door pocketvergisting op melkveebedrijven en aan de mogelijke uitbreiding van deze techniek naar andere agrarische subsectoren dan de melkveesector. De resultaten werden recent samengebracht in een integraal onderzoeksrapport.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

  • Pocketvergisting kan een positieve impact hebben op het klimaat. Modelsimulaties toonden aan dat methaanemissies door mestopslag op een melkveebedrijf tot wel 70% verlaagd kunnen worden door verse mestvergisting. Verder bleek kleinschalige vergisting de totale mest- en energie-gerelateerde broeikasgasemissies van een standaardmelkveebedrijf tot 50% te kunnen verminderen, onder de beschouwde omstandigheden. Dergelijke reductie is mogelijk mits aan de nodige randvoorwaarden wordt voldaan, waaronder een voldoende hoge verblijftijd, een goede uitbating en een beperking van gasverliezen. Volle schaal metingen bevestigden het belang van bepaalde invloedsfactoren.
  • De mogelijke uitrol van pocketvergisting in de varkenssector lijkt veelbelovend, maar vraagt nog bijkomend onderzoek. De sector scan gaf aan dat een groot deel van de landbouwbedrijven actief in de varkenssector economisch potentieel vertonen voor kleinschalige vergisting, mits verse mest kan worden vergist. Testen in de vergister van Inagro met een combinatie van verse VeDoWS-mest en varkensdrijfmest illustreerden de mogelijkheid tot het bekomen van een stabiel vergistingsproces. Ook het varkensbedrijf Akivar bewijst dat mono-vergisting kan. Toch blijft er nog wat onduidelijkheid over het effect van bepaalde parameters op de vergistingsstabiliteit, zoals ook bleek uit de labotesten. Verder is bijkomend onderzoek nodig naar verse mestafvoer en/of stabilisatie van mest.
  • Een rendabele case bekomen voor mono-vergisting van groenteresten is – op dit moment – een uitdaging. Op technisch vlak bleek vergisting van bijvoorbeeld preiresten mogelijk. Het economisch potentieel werd echter laag ingeschat. Dit komt door de vaak seizoensgebonden beschikbaarheid van groenteresten en doordat de bijkomende kosten, voor onder andere het verzamelen, het verkleinen, het eventueel wassen of verwijderen van zand, vaak hoog oplopen. De kans op een rendabele case zal toenemen wanneer een aanzienlijke hoeveelheid groenteresten direct en continu beschikbaar is op het landbouwbedrijf. Dat het niet onmogelijk is, toont het uienschilbedrijf Ongena.

 

Meer details? Raadpleeg het bijgevoegde onderzoeksrapport.

Foto: Inagro

Datum publicatie