eigen_frontfoto

Pocket Power

Samenvatting project

Pocketvergisting wordt momenteel enkel toegepast op melkveebedrijven in Vlaanderen. Het Pocket Power-project wil deze techniek uitbreiden naar andere sectoren in de land- en tuinbouw. Daarnaast wil het project de reductie van broeikasgasemissies door mest te vergisten in kaart brengen.

Vlaanderen kent sinds 2011 een sterke toename in het aantal pocketvergisters op landbouwbedrijven (meer weten over pocketvergisting? - klik hier). Deze pocketvergisters bevinden zich bijna uitsluitend op melkveebedrijven, vanwege de goede vergistbare eigenschappen van runderdrijfmest ten opzichte van andere reststromen. Nochtans is dit niet de enigste landbouwsector die potentieel heeft voor kleinschalige vergisting. Inagro zal daarom, in samenwerking met de Universiteit Gent, verschillende opties onderzoeken en evalueren om pocketvergisting uit te breiden naar andere land- en tuinbouwsectoren.

Het voornaamste voordeel van pocketvergisting is de productie van hernieuwbare energie, vaak in de vorm van warmte en elektriciteit, uit bedrijfseigen reststromen. Daarnaast draagt pocketvergisting bij aan de reductie van broeikasgasemissies uit mestopslag. Doordat de mest direct terecht komt in de vergistingstank, worden emissies vermeden tijdens de opslag. In een tweede luik zal het effect van pocketvergisting op broeikasgasemissies onderzocht worden. Hierbij zal er getracht worden om de emissies van een installatie te kwantificeren en te relateren met bepaalde technische parameters.

Biogas-E is binnen Pocket Power verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwe innovatietrajecten, inschakelen van verschillende communicatiekanalen voor het uitdragen van projectresultaten en de (co-)organisatie van workshops en excursies.

Raadpleeg de brochure over pocketvergisting in Vlaanderen.

Raadpleeg het integraal rapport waarin de onderzoeksresultaten van Pocket Power werden samengebracht.

Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

Vlaio

Start project
Einde project