eigen_frontfoto

Budget biomethaan daalt in call groene warmte 2020

biogas

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 31/01/2020 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groenewarmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige-groenewarmte-projecten, de benutting van restwarmte en efficiënte stadsverwarming of -koeling, en de productie van biomethaan. Het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten is gedaald tot €250.000, terwijl dit in de vorige calls steeds op €1.000.000 lag. Op basis van historische gegevens berekende Biogas-E dat de gemiddelde toegekende steuntoelage voor biomethaanprojecten op meer dan €800.000 lag in de periode 2014 - 2019. Het nieuwe maximale steunbedrag ligt hier dus sterk onder.

Aanvragen voor de investeringssubsidie moeten ingediend worden tussen 19 februari en 11 maart 2020.

Meer info over de call groene warmte, vindt u hier.

Datum publicatie