eigen_frontfoto

Ontdek het potentieel van digestaat

d

De Europese Biogas Associatie (EBA) lanceerde haar nieuwste publicatie over het potentieel van digestaat voor het bevorderen van gezonde bodems en duurzame landbouwpraktijken in Europa. De paper "Exploring digestate’s contribution to healthy soils" onderzoekt de veelzijdige voordelen van de integratie van digestaat in de landbouwpraktijken van de EU.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de productie van digestaat, waarbij wordt benadrukt wat er in de vergister gebeurt en welke soorten digestaat er bestaan. Vervolgens worden de agrarische eigenschappen en diverse toepassingen van digestaat aangehaald. Daarnaast worden de positieve gevolgen voor het milieu, het klimaat en de bodemgezondheid beschreven, inclusief marktstrategieën voor digestaat. Er wordt afgesloten met een analyse van het regelgevingskader voor digestaat op EU- en nationaal niveau.

Bekijk de volledige publicatie in bijlage.

Update FPR

De Europese Fertilising Products Regulation 2019/2009 (FPR) legt regels vast voor bemestingsproducten op de EU-markt, inclusief meststoffen afgeleid van digestaat. Het bemestingsproduct kan zijn samengesteld uit meerdere Component Material Categories (CMC's) en moet ingedeeld worden in een Product Function Category (PFR) voor het verkrijgen van een CE-label. Dit CE-label toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu, en laat toe het product vrij te verhandelen binnen de EU. 

Op heden worden doorgaans twee CMC's gebruik voor digestaat: 'CMC 4 Digestaat van vers gewas' en 'CMC 5 Digestaat anders dan digestaat van vers gewas'. Echter, voor digestaat afkomstig van dierlijke bijproducten moet eerst een eindpunt toegekend worden volgens artikel 5 van de Animal By-Product Regulation 1069/2009 (ABPR) voor deze kan worden opgenomen in een CMC van de FPR. Recent werd dit eindpunt voor digestaat van dierlijke bijproducten vastgelegd in Verordening (EU) 2023/1605 waardoor het kan worden opgenomen in de FPR onder 'CMC 10 Afgeleide producten in de zin van Verordening 1069/2009 (ABPR)'. Verder was er nog een beoordeling van de Commissie noodzakelijk om dit product toe te voegen aan de tabel van CMC 10 producten (in Bijlage II deel II van de FPR). De Commissie beoordeelt het afgeleide product op veiligheid en relevante aspecten die niet in aanmerking zijn genomen voor de vaststelling van een eindpunt in de productieketen overeenkomstig de ABPR. Op 4 maart 2024 werd de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van verwerkte mest als bestanddeel aan EU-bemestingsproducten aangenomen. 

Bekijk de gedelegeerde verordening van de Commissie in bijlage.

© Foto: EBA

Datum publicatie