eigen_frontfoto

Wat is Biogas-E vzw?

Biogas-E vzw is het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Binnen Biogas-E wordt gestreefd naar een optimale en zo neutraal mogelijke ondersteuning van een gezonde en stabiele biogassector in Vlaanderen. De activiteiten van Biogas-E worden hieronder samengevat.

Kenniscentrum

Biogas-E vzw is een onafhankelijk kenniscentrum met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk.

Biogas-E bereikt haar doelpubliek via de verspreiding van nieuwsbrieven en publicatie van artikels op de eigen website. Twee maal per jaar komt het Biogas-E magazine uit, waarin de belangrijkste topics binnen de sector worden uitgelicht. Jaarlijks publiceert Biogas-E het voortgangsrapport, waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen worden beschreven. Daarnaast tracht Biogas-E met vele andere publicaties en brochures in te gaan op specifieke aandachtspunten en knelpunten binnen de sector.

Netwerking en Vorming

In 2014 startte Biogas-E met een ledenwerking. Dankzij de ledenwerking slaagt Biogas-E erin een netwerk uit te bouwen van de belangrijkste belanghebbenden binnen de biogassector in Vlaanderen. Via studiedagen en excursies tracht Biogas-E exploitanten, leveranciers, overheden, studenten en andere geïnteresseerde samen te brengen voor boeiende discussies omtrent actuele thema’s in de sector. Om het anderhalf jaar organiseert Biogas-E het Vlaams Vergistingsforum, een congres waarin alle relevante thema’s betreffende biogasproductie aan bod komen. Het Vlaams Vergistingsforum is inmiddels een vaste waarde binnen de sector en uniek in zijn soort.

Projectwerking

Biogas-E volgt technologische innovatie op binnen de sector via de coördinatie van en deelname aan verschillende onderzoeksprojecten. Meer informatie over onze lopende en afgelopen projecten is te raadplegen op onze projectpagina.

Sectoropvolging en beleidsaanbevelingen

Op jaarlijkse basis publiceert Biogas-E een voortgangsrapport waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen worden beschreven. De belangrijkste statistieken, zoals het aantal biogasinstallaties, de hoeveelheid groene stroomproductie en hoeveelheid groene warmteproductie, komen aan bod in het rapport.

Vanuit onze eigen kennis en ervaring (van stakeholders) tracht Biogas-E ook de overheid op een objectieve manier te informeren en de invloed van wijzigende wetgeving op de sector in te schatten, met oog op (het stimuleren van) de verdere ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen.

Aanspreekpunt

Biogas-E vzw is een neutraal aanspreekpunt waar alle mogelijke partijen welkom zijn voor onafhankelijke informatieverstrekking. Het heeft dan ook een unieke positie binnen de sector en verbindt diverse stakeholders.

 

Biogas-E ontvangt een toelage van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en de Provincie West-Vlaanderen voor de ondersteuning van haar werking.

VEKA

 

provincie west-vlaanderen