eigen_frontfoto
-
Pocketvergisting wordt momenteel enkel toegepast op melkveebedrijven in Vlaanderen. Het Pocket Power-project wil deze techniek uitbreiden naar andere sectoren in de land- en tuinbouw. Daarnaast wil het project de reductie van broeikasgasemissies door mest te vergisten in kaart brengen.
-
Met het TransBio project wenst Biogas-E in te zetten op de verdere optimalisatie van het basis bedrijfsmodel door in te zetten op de basiswaarden waaruit de sector initieel is gegroeid: kennis en innovatie. Zodoende moet het bedrijfsmodel voor anaerobe vergisting rendabeler en minder afhankelijk worden van grillige variaties in de ondersteuning.
-
Het Digesmart-project wil de verspreiding van de digestaatstromen minimaliseren en de economische valorisatie van mineralen in het digestaat nastreven.
-
Eén van de grootste restfracties die vrijkomt bij het landschapsbeheer in Vlaanderen is grasmaaisel. Binnen Graskracht wordt het potentieel van vergisting als verwerkingstechniek voor grasmaaisel onderzocht.