eigen_frontfoto

Startvergadering TransBio

Op 28 januari 2015 vond de startvergadering en tevens eerste gebruikerscommissie van het IWT-VIS project TransBio plaats. De agenda van deze gebruikerscommissie bestond onder meer uit een toelichting omtrent de rol van de gebruikersgroep door mevr. Anne De Brabandere, dossierhoudster van het TransBio project bij het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT) – tegenwoordig Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Daarna nam de toelichting van de diverse thema’s de grootste hap uit het programma. Deze thema’s kunnen we kort omschrijven als (i) Productie van minerale meststoffen, (ii) Verdere opwerking en afzet van biomethaan, (iii) Innovatieve marktmodellen voor elektriciteitsproductie en –handel, en (iv) Mobiliseren en valoriseren van onbenutte biomassa. In een laatste gedeelte maar ook tussen de presentaties door was er ruimte voor de gebruikersgroep om hun bevindingen terug te koppelen met de uitvoerders van het project, Biogas-E en Universiteit Gent.

De vier kernthema’s waarrond het project initieel zal starten zijn telkens toegelicht door een projectmedewerker. Verder binnen de projectloop is er nog ruimte om door interactie met de gebruikerscommissie nog 2 bijkomende speerpunten te definiëren. Het werkverloop binnen elk thema volgt normaal eenzelfde stramien, in lijn met de werkpakketten van het project. Er is ruimte voor doorgedreven scenario-analyse vertrekkende van bestaande en nieuwe kennis. Een doorgedreven technische beschrijving met daarnaast een scherpe economische doorrekening moeten duidelijk maken of het scenario in de sector ingang kan vinden. Het uiteindelijke doel is hiermee een significante impact te hebben op de onrendabele top van de biogasbedrijven, m.a.w. de marges te verbeteren. In de voorbije periode werden er eveneens verschillende 1 op 1 gesprekken opgestart met verschillende biogasbedrijven maar ook industriële spelers om de verschillende thema’s meer specifiek vorm te geven.

Productie van minerale meststoffen

Een (eerste) scenario waar Biogas-E in TransBio wil op inzetten een  “Pro Rato” regime (MAP-V). Het pro rato systeem is voorgesteld n.a.v. de toch strenge interpretatie in Vlaanderen (België) van de nitraatrichtlijn tegenover sommige andere EU-lidstaten. De niet-dierlijke nutriënten worden binnen het pro rato systeem geteld als een fractie van het digestaat onder de categorie andere meststof i.p.v. volledig als dierlijk beschouwd te worden.

De doelstelling voor 2016 is om onder de proefmogelijkheid verkregen bij de mestbank op een representatief areaal volgens een pro rato systeem digestaat af te zetten (voornamelijk dunne fractie).

schema pro rato

Een goed uitgewerkte impactanalyse voor zowel landbouwer als vergister is van groot belang aangezien dit een idee zal geven van de extra marge die hiermee gecreëerd kan worden.

Verdere opwerking en afzet van biomethaan

Aan de gebruikerscommissie werden enkele ideeën getoetst. De methodiek waarmee Biogas-E aan scenario-ontwikkeling doet werd goed ontvangen. Gezien vele belanghebbenden betrokken zijn bij een mogelijk biomethaanproject in Vlaanderen moet in interactie getreden worden met de gebruikerscommissie, de sector (call groene warmte) en andere belanghebbenden (DNB’s). Sinds de startvergadering werden al verschillende stappen ondernomen om zowel de scenariobeschrijving, verdere technische uitwerking en economische doorrekening op een gefundeerde manier vorm te geven in overleg met de diverse stakeholders.

Innovatieve marktmodellen voor elektriciteitsproductie en –handel

Binnen een voorgaande VEA studie is onderzocht wat de mogelijke effecten zouden zijn van een intra-daytrading concept en een systeem voor het bijstoken van aardgas (dual fuel). Binnen deze studie gaven beide scenario’s slechts een marginale verlaging van de O.T. Binnen TransBio zou de UGent alvast een antwoord willen formuleren op de vraag of een combinatie van inspelen op dagelijkse elektriciteitsprijsverschillen en een aardgasbijstook een sterker effect heeft op de O.T. verlaging. De aardgasprijs en in het bijzonder het verschil met de elektriciteitsprijs (de zogenaamde ‘clean spark spread’) is een bepalende factor voor de rendabiliteit.

Mobiliseren en valoriseren van onbenutte biomassabronnen

Reeds vele projecten hebben ingezet op dit thema, dit omdat de biomassaprijs een zeer bepalende factor is voor een biogasexploitatie. Doch is dit thema weerhouden binnen TransBio omdat het een niet aflatende inspanning moet blijven biomassa zo optimaal mogelijk te benutten. Onderbenutte stromen waar aandacht naar zou gaan binnen TransBio zijn alvast: Mest en oogstresten (eventueel met voorbehandeling). De gebruikerscommissie gaf wel aan dit thema nog niet ten volle op de planning te zetten voorlopig.

 

Datum