eigen_frontfoto

Het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) - Wat is relevant voor biogasinstallaties?

MAP 6

Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreinigingen in oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische stromen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het nieuwe mestactieplan volgt op het Mestrapport voor 2018, dat eind vorig jaar werd voorgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij en waarvan de resultaten niet goed waren. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot 21 februari 2019.

Een belangrijke maatregel uit MAP 6, relevant voor biogasinstallaties, is het verbeterd in kaart brengen van nutriëntenstromen. MAP 6 stelt volgende maatregelen voor:

– Een effectiever toezicht op mestverwerkingsinstallaties en anaerobe vergisters, door opvolging van alle nutriëntenstromen van en naar be- en verwerkingsinstallaties van dierlijke mest en andere organische reststromen. Risicogebaseerde doorlichtingen worden uitgevoerd en maatregelen die verder onderzoek mogelijk maken (bv. installatatie van debietmeters, ...) of mitigerende maatregelen (bv. uitvoer van alle transporten met een erkende mestvoerder, ...) worden opgelegd, waar nodig. Niet-naleving van deze maatregelen zal leiden tot boetes waarvan de hoogte in relatie staat tot het economisch voordeel bij nietnaleving;
Oordeelkundig gebruik van effluent en digestaat. Voor effluenten wordt dit bereikt door de implementatie van de code van goede praktijken die is opgesteld door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), met aanbevelingen om een betrouwbare en stabiele samenstelling van het effluent te verkrijgen. Voor digestaat zal een code van goede praktijken worden opgesteld door de relevante sectororganisaties (Biogas-E, Febiga en Vlaco) tegen het einde van 2019;
– Onderzoek naar de meerwaarde van de invoer van een conformiteitsbeoordeling voor mestverwerkingsinstallaties met vereisten betreffende het proces, de inputstromen, traceerbaarheid, monitoring en registratie, de eindproducten, labelling, …;
– Verderzetten van de transitie van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie in de mestverwerking. Hiertoe zal een Vlaams Nutriënten Platform worden opgericht als incubator voor initiatieven van nutriëntenrecuperatie en het verstrekken van de nodige ondersteuning voor dergelijke initiatieven. In een eerste stap zal het Vlaams Nutriënten Platform een actieplan voorbereiden 'transitie in mestverwerking naar een circulaire economie'.

De maatregelen worden meer in detail beschreven in "ANNEX1: ACTIEPLAN MESTVERWERKING EN ANAEROBE COVERGISTING - Naar een effectievere opvolging van mestverwerking en anaerobe covergisting" van MAP 6.

Het volledige MAP 6 met annexen en bijhorend plan-MER kunt u hier raadplegen.

Datum publicatie