eigen_frontfoto

Innovatiebarometer van de Vlaamse biogassector

Innovatiebarometer

Begin dit jaar lanceerde Biogas-E een bevraging naar de Vlaamse biogasinstallaties waarin gepolst werd naar algemene bedrijfsgegevens, toekomstplannen en mogelijkheden tot innovaties. De bevraging werd ingevuld door 32 actieve biogasintallaties, waarvan 23 agro-industriële vergisters, 5 stortplaatsen die biogas recupereren, 2 GFT-vergisters en 2 afvalwaterzuiveringsinstallaties. Samen zijn deze goed voor een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 82,23 MW of 52% van het opgesteld vermogen in Vlaanderen.

Innovatiebarometer

Bijna 2/3 van de installaties (63%) geeft aan dat biomethaan mogelijks een interessante toekomstpiste is voor hun installatie. Hiermee komt biomethaan veruit bovenaan de innovatiebarometer te staan. Evenwel geeft het merendeel van deze installaties aan dat een exploitatiesteun voor biomethaan (85%) en de uitwerking van een systeem van garanties van oorsprong voor biomethaan (65%) die de handel faciliteert noodzakelijk is om over te gaan tot biomethaanproductie. Vanuit de sector wordt tevens gezocht naar oplossingen voor de verdere verwerking van het digestaat. Bij opwerking tot biomethaan valt immers de restwarmte van de WKK weg, die in het huidige businessmodel veelal gebruikt wordt om digestaat te drogen of in te dampen. Alsook geeft de sector aan dat een level-playing field ten op zichte van het WKK-model, de valorisatie van het overgebleven CO2 na opzuivering en de verdere uitbouw van het injectienetwerk de productie van biomethaan kunnen bevorderen.

Als tweede uiten installaties (34%) de nood tot het in kaart brengen van de CO2 emissiereducties, zowel op bedrijfsniveau als op niveau van de volledige sector. Met deze insteek wordt verder gekeken dan de emissiereducties rechtstreeks gerelateerd aan hernieuwbare energieproductie. Immers, in de CO2 balans worden ook andere aspecten van het biogas-proces, zoals afbouw van de energie-intensieve productie van kunstmest, vermeden CH4 emissies uit mestopslag etc., meegenomen.

Het flexible aansturen van de WKK-motor staat nog steeds hoog op de agenda (25% van de installaties), hoewel naar schatting lager dan in de voorbij jaren. Dit komt enerzijds omdat veel installaties reeds actief inspelen op de energievraag (59% van de ondervraagden gaf aan hun WKK-motor flexibel aan te sturen). Anderzijds zijn ook de vergoedingen die verkregen worden aanzienlijk gedaald.

Ook warmte-uitwisseling met naburige bedrijven, algenkweek op digestaat en (extra) digestaatopslag komen naar voor als belangrijke thema’s voor de komende jaren. Verder geven verschillende installaties aan plannen te hebben om te investeren in hun digestaatverwerking. Onder andere digestaat verwerken tot loosbaar water, plaatsen van een indampinstallatie, gekorreld digestaat voor afzet naar particulieren en afzet van ammoniumsulfaat staan op de agenda.

De volledige resultaten van de bevraging worden binnenkort gepubliceerd door Biogas-E in het rapport “De Vlaamse biogassector in 2018”.

Datum publicatie