eigen_frontfoto

Het VEA wordt het VEKA

Windturbine

Om de coherentie in uitvoering van het klimaat- en energiebeleid te bewaken, wordt het Vlaams Energieagentschap (VEA) omgevormd tot een Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving worden geïntegreerd in het VEKA, en worden door deze laatste opgenomen vanaf 1 januari 2021.

De omvorming van het VEA naar het VEKA vraagt een herformulering van de missie, dewelke staat opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering. Meer specifiek zal het VEKA instaan voor het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

 

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie
Tags