eigen_frontfoto

VCM doet oproep naar Vlaamse RENURE producenten

RENURE

De Nitraatrichtlijn legt vast dat er niet meer dan 170 kg dierlijke stikstof (N) per hectare per jaar op het veld mag worden verspreid. Dit beperkt het gebruik van dierlijke mest en producten afkomstig van dierlijke mest (bv. digestaat). In 2018 ging, op vraag van DG Environment (DG ENVI), het project SAFEMANURE van start, waarin het Europees Joint Research Center criteria onderzocht waaraan moet voldaan worden willen gerecycleerde meststoffen uit dierlijke mest als kunstmestvervanger fungeren. Dergelijke meststoffen zouden boven de limieten van de Nitraatrichtlijn kunnen toegepast worden, mits dezelfde in de richtlijn vastgelegde bepalingen worden gevolgd als voor stikstofhoudende kunstmest. Dit kan enerzijds een belangrijke stap zijn richting circulaire landbouw in Vlaanderen en anderzijds een CO2-besparing opleveren door een daling in kunstmestgebruik. 

De uiteindelijke publicatie van de resultaten van de SAFEMANURE-studie kwam er in 2020. Daarin werden de finale criteria vastgelegd waaronder gerecupereerde meststoffen uit dierlijke mest als RENURE, zijnde REcovered Nitrogen from manURE, kunnen worden aanzien. Gegeven deze criteria en de analyseresultaten in het finale rapport, blijken voornamelijk ammoniumzouten, mineralenconcentraten en de dunne fractie van digestaat na doorgedreven scheiding kans te maken om erkend te worden als RENURE-producten. Op heden produceren reeds verschillende pioniers deze producten in Vlaanderen.

Via een informatiedocument over Vlaamse RENURE-producten benadrukte VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) eind 2020 al eens de hoogdringendheid van een end-of-manure statuut bij DG ENVI en haalde het de mogelijke projectwerking aan gericht op het wegwerken van eerdere gecommuniceerde bezorgdheden en knelpunten. Voorlopig is het echter nog steeds wachten op de opname van de criteria in Europees beleid, waarna een vertaling naar Vlaams beleid kan volgen. Om snel te kunnen schakelen en blijvend te informeren, wenst VCM dit informatiedocument dan ook te updaten naar de huidige situatie.

Laat VCM weten indien u RENURE-producten (ammoniumzouten en mineralen- concentraten gewonnen uit dierlijke mest of dunne fractie na doorgedreven scheiding uit dierlijk digestaat) produceert in Vlaanderen of dit plant te doen in de nabije toekomst, door een onderbouwd dossier te sturen naar info@vcm-mestverwerking.be voor 30 november.

Raadpleeg de website van VCM voor meer informatie.

 

Foto: © VCM

Datum publicatie