eigen_frontfoto

Verslag EBA workshop “sustainability of biogas”

Deze workshop ging door in Brussel op 29 april, er waren een 30-tal vertegenwoordigers uit België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als inleiding werd een overzicht gegeven van de veelzijdigheid van biogas: gedecentraliseerde energieproductie, efficiënte inzet van inputstromen, nutriëntrecyclage, transport van elektriciteit en warmte, afvalverwerking, digestaat kan beschouwd worden als bio-meststof, energiebalans.

Het doel van de workshop was om te discussiëren over de duurzaamheid van biogas vanuit verschillende perspectieven: beleid, landbouw, industrie, wetenschap en milieu. Tevens werd biogas voorgesteld in de Europese hernieuwbare energiemix als een veelzijdige, duurzame en flexibele energiebron. Er werd aangetoond dat biogas een bijdrage levert aan de lage koolstof economie en er werden duidelijke en wetenschappelijke duurzaamheidscriteria vooropgesteld voor biogas.

De Europese wetgeving schrijft duurzaamheidscriteria voor, enerzijds transport van biobrandstoffen en anderzijds vloeibare biomassa, maar niet voor vaste biomassa of biogas. De mogelijke risico’s worden aangepakt door milieu- en bosbeleid. Het Europese biomassabeleid na 2020 wil de nadruk leggen op volgende items: het maximaliseren van een efficiënt gebruik van biomassa zodat een degelijke en controleerbare broeikasgasreductie kan geleverd worden, dat zorgt voor een eerlijke concurrentie tussen de verschillende toepassingen van biomassa. Een duurzaam kader moet het duurzaam gebruik van land en beheer van bossen omvatten.

Over dit duurzaam gebruik van land kwam de tegenstelling naar voor tussen de spreker van de “European Confederation of Maize Production” en de spreekster van Birdlife International. Sinds 2005 is het maisareaal voor energieproductie in Duitsland sterk gestegen. Vooral de productie van silomais is sterk toegenomen, omdat dit een belangrijke inputstroom is voor biogasproductie. Het aantal biogasinstallaties in Duitsland is eveneens sterk gestegen en de laatste jaren lopen deze groeipaden gelijk. Hij stelt dat duurzaamheid moet gemeten worden zowel op milieuvriendelijkheid, als op economische en sociaal vlak.

Birdlife is van mening dat energiemais in competitie treedt met voedselproductie. Ze benadrukt tevens dat er veel landbouwoppervlakte gebruikt wordt voor de productie van energiemais, en dat beschikbare productieve landoppervlakte beperkt is. Ze stelt tevens dat duurzaamheid afhangt van de grondstof, de conversie-efficiëntie en het gebruik van de energie.

Als conclusie stelde Jan Stambasky, de voorzitter van EBA, volgende punten:

  • Het 1e doel moet zijn het vermijden van energieverbruik, dus daar moet bespaard worden.
  • Er is een groot aanbod van grondstoffen beschikbaar.
  • Biogas geeft lage emissie van broeikasgassen

De workshop werd afgesloten met een netwerkreceptie waarop de discussie kon verder gezet worden.

Datum publicatie
Tags